Connect with us

#K.DUNIA

ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ɪʙᴜ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ.

Published

on

ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ɪʙᴜ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ.

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ

ᴛʀᴀɢᴇᴅɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴍᴀɢʀɪʙɪ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ʀᴀʏᴀɴ ᴀᴡʀᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ.

ʙᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴀɴ ᴘɪʟᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ.

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀɪ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ.

“ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪʙᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ, ʙᴇʀɪᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʜᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

neelofa 2

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀʀɪꜱ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ

“ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʀᴀʏᴀɴ.

“ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ ɪɴɪ,” ᴛᴜʟɪꜱ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴊᴜɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʀᴀʏᴀɴ
ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ
ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ
“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀʟᴜɪ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ-ɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪ ᴘɪɴᴛᴜ ꜱʏᴜʀɢᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ.

ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʟɪᴘᴜᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ.

neelofa 3

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪꜱ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ 2020

ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʟᴜʙᴀɴɢ ᴘᴇʀɪɢɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴘᴜʟᴀ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ 29 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʙɪʟᴀʟ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!