Connect with us

#celeb

ᴀᴀʀᴏɴ ᴀᴢɪᴢ ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴡᴀɴɢɪ, ᴛᴀᴡᴀʀ ʜᴀᴛɪ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ.

Published

on

ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ɪʙᴜ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴀʀᴏɴ ᴀᴢɪᴢ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴀʀᴏɴ, 46, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋɪɴɪ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴀᴡᴀʀ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪʙᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴀᴡᴀʀ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ. ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴀᴅᴀ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʟɪᴋ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ɪʙᴜ.

“ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ.

aaron 2

ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴀᴀʀᴏɴ, ᴅᴀɴɪꜱʜ (ᴋᴀɴᴀɴ) ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ ᴘᴜꜱᴀʀᴀ ɴᴇɴᴇᴋɴʏᴀ

“ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱɪʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ. ᴊᴀᴅɪ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜰɪᴋɪʀᴋᴀɴ ꜱᴏᴀʟ ɴᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴀᴀʀᴏɴ.

ɪʙᴜ ᴀᴀʀᴏɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴊᴜʀɪᴀɴᴀ ᴊᴀᴀꜰᴀʀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ 2020.

ᴀᴀʀᴏɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ, ᴅᴀɴɪꜱʜ ᴀɴᴀQɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜ ᴘᴜꜱᴀʀᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ.

ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ
ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴀʀᴏɴ ᴀᴢɪᴢ
ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ
“ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴢɪᴀʀᴀʜ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀʀᴀ ɪʙᴜ. ɪᴛᴜ ᴍᴏᴍᴇɴ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘɪꜱᴀᴜ ᴄᴜᴋᴜʀ ɪɴɪ ꜱɪʙᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅᴜɴɪᴀ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ.

aaron 3

ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ ᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴡᴀɴɢɪ

ᴀᴀʀᴏɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴜɪ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴡᴀɴɢɪᴀɴ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛʜᴇ ᴏᴜᴅ ʙʏ ᴀᴀʀᴏɴ ᴀᴢɪᴢ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ, ɴɪᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʟᴇʙɪʜ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴀɴꜱᴀɴɢᴋᴀɴ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ᴅᴀɴ ʙʀᴜɴᴇɪ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!