Connect with us

#AGAMA

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇɴɢ4ʟᴜɴᴋᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ᴍᴜʟᴋ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴜᴊɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ

Published

on

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇɴɢ4ʟᴜɴᴋᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ᴍᴜʟᴋ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴜᴊɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɴɪQ ᴡᴀꜰɪʏ ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ, 9, ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀᴀʜᴀᴅ ᴅᴀʀᴜʟ ꜰᴜʀQᴀɴ, ᴘᴇɴᴅᴀɴɢ, ᴋᴇᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀɴɢ ɪᴍᴘɪᴀɴ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴀʟ-ʜᴀꜰɪᴢ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ ᴀʜᴍᴀᴅ, 36, ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍɪɴᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀᴊᴀᴅɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴜᴅᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ᴡᴀꜰɪʏ ᴍᴀꜱᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀᴘᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴢɪᴋɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ, ᴀᴊᴀʀ ᴅɪᴀ ꜱɪꜰᴀᴛ 20. ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ɪɴɢᴀᴛ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴜᴛᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴇᴛᴜʟ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴜᴍᴜʀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ ᴅɪ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ (ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴀꜱᴜʜᴀɴ ᴛᴜɴᴀꜱ ɪꜱʟᴀᴍ). ᴅɪᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴡᴀᴋɪʟ ᴘᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴀᴢᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴘᴇɴᴅᴇᴋ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴍɪɴᴀᴛɴʏᴀ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴜᴍᴜʀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ, ᴡᴀꜰɪʏ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛᴀʜꜰɪᴢ. ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ʜᴀꜰᴀʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀɢɪ ꜱʏᴀꜰᴀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ᴋᴇʟᴀᴋ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʙᴅᴜʟ ʙ4ꜱɪʀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ, ᴡᴀꜰɪʏ ᴅɪᴅᴀꜰᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀᴀʜᴀᴅ ᴅᴀʀᴜʟ ꜰᴜʀQᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 14 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ.

ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ, ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ ʏᴀᴋɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴡᴀꜰɪʏ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴜɴɢɢᴜʜ-ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ɪᴍᴘɪᴀɴɴʏᴀ.

“ᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ. ᴅɪᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴜᴅᴀ. ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ, ɴᴀɴᴛɪ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴜᴄɪ ʙᴀᴊᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴘᴀ, ʙᴀɢɪ ᴅɪᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴅᴜʟᴜ.

ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴅᴏᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ. ʜᴀʀᴀᴘɴʏᴀ ɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴀᴅɪ ᴀꜱʙᴀʙ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ, ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴜᴋᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴡᴀꜰɪʏ, ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ. ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴘᴜɴ ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴏᴋ. ᴡᴀꜰɪʏ ᴄᴜᴍᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴀʙᴅᴜʟ ᴡᴀꜱɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴘᴇɴᴅᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴜʟᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟᴜɴᴀɴ ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɪᴀ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴋᴇ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀ ʙɪʜᴜɴ ꜱᴜᴘ ʙᴀʀᴏᴋᴀʜ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʜᴜᴊᴀɴɪ ᴘᴜᴊɪᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴀɪʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʟᴇʙɪʜ 200,000 ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ.

ᴡᴀꜰɪʏ (ᴊᴜʙᴀʜ ᴘᴜᴛɪʜ) ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ.

“ᴡᴀꜰɪʏ ᴄᴜᴛɪ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴊᴀᴅɪ ᴅɪᴀ ʀᴀᴊɪɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴛᴏʟᴏɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ, ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴅɪᴀ ʜᴀꜰᴀʟ Qᴜʀᴀɴ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀᴋᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀᴛ ᴡᴀꜰɪʏ, ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇ ‘ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ’ ʙᴀʙᴀ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ᴍᴜʟᴋ? ꜱᴀʏᴀ ʀᴀᴋᴀᴍ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴀʀɪ ʜᴀʀᴅ ᴅɪꜱᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴡᴀꜰɪʏ.

“ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ɴᴀᴋ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ʜɪʟᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ. ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴠɪʀᴀʟ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴅᴏᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ. ʜᴀʀᴀᴘɴʏᴀ ɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴀᴅɪ ᴀꜱʙᴀʙ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀꜱɪʀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴀᴘᴀ ᴊᴜᴀ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ᴋᴇᴅᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴘᴇꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ʜᴇʙᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ, ʙᴀʙᴀ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴊɪᴋᴀ ʙᴀʙᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʙᴀɴɢᴜɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴊᴀɢᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇꜱᴀɴ, ᴋɪᴛᴀ ɴɪ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴀʜ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜɪᴛ. ᴛᴀᴘɪ ʙᴀʙ ᴀɢᴀᴍᴀ, ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ, ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʙɪʜᴜɴ ꜱᴜᴘ ʙᴀʀᴏᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ 2018.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ʙɪʜᴜɴ ꜱᴜᴘ ʙᴀʀᴏᴋᴀʜ.

ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪʜᴜɴ ꜱᴜᴘ ᴘᴇʀᴜᴛ, ɢᴇᴀʀʙᴏx, ᴅᴀɢɪɴɢ, ɴᴀꜱɪ ᴀʏᴀᴍ, ꜱᴀᴛᴇ ᴅᴀɴ ʙᴜʀɢᴇʀ, ᴋᴇᴅᴀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 1.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 10 ᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴜʙᴜᴀʟ ꜱᴀᴍᴀ, ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴡᴀꜰɪʏ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴠɪᴅᴇᴏɴʏᴀ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.
ᴍᴀʟᴀʜ, ᴀʙᴅᴜʟ ʙᴀꜱɪʀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴜ-ᴀʟᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇɴᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴜ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!