Connect with us

#CELEBRITI

Wajah serupa Kajol, ‘gil4k4n’ Bollywood pula, gadis ini ris4u jika bakal suami tak faham minatnya

Published

on

ᴋᴀᴊᴏʟ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ? ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ʟᴀʙᴇʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍɪʀɪᴘ ʀᴀᴛᴜ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ, ᴋᴀᴊᴏʟ.

“ᴀᴅᴀ ɪʀᴀꜱ ᴋᴇ ɪᴅᴏᴋ?” ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴀɴ ɢᴀᴅɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ɪʀᴀꜱ ᴀᴋᴛʀᴇꜱ ᴊᴇʟɪᴛᴀ ɪᴛᴜ.

ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ɴᴏᴏʀ ᴀᴍɪʀᴀʜ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍɪʀɪᴘ ʙɪɴᴛᴀɴɢ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴇᴄᴀʜ ᴘᴀɴɢɢᴜɴɢ, ᴋᴜᴄʜ ᴋᴜᴄʜ ʜᴏᴛᴀ ʜᴀɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇᴅᴀʀɪ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ

ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍɪᴇʀᴀ ᴅᴇᴀɴ, ᴘᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴊᴏʟ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɴɢᴀʜ, ᴅᴀɴ ʙᴇʀʟᴀɴᴊᴜᴛᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴛᴇᴋɴᴏʟᴏɢɪ ᴍᴀʀᴀ (ᴜɪᴛᴍ).

“ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴅɪ ᴜɪᴛᴍ ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ, ᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ʙᴜɴʏɪɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴍɪʀᴀʜ.

“ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜᴅᴀʜ, ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴋᴀᴊᴏʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ɪʀᴀꜱ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴛᴜ. ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ, ꜱɪᴘɪ-ꜱɪᴘɪ ᴊᴇ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴘᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 24 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴀʀᴀʜ ᴋᴀᴄᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ-ᴍᴇʟᴀʏᴜ.

mirip kajol 6

ᴍɪᴇʀᴀ ᴅᴇᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴊᴏʟ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɴɢᴀʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ-ꜰɪʟᴇᴍ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ.

“ᴛᴇɴᴛᴜɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴀᴛɪ ᴋᴀᴊᴏʟ, ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴡᴀᴛᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴊᴀʟɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ᴋᴜᴄʜ ᴋᴜᴄʜ ʜᴏᴛᴀ ʜᴀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀʙʜɪ ᴋʜᴜꜱʜɪ ᴋᴀʙʜɪᴇ ɢʜᴀᴍ ʙᴇʀɢᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱʜᴀʜ ʀᴜᴋʜ ᴋʜᴀɴ.

“ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴋᴀᴊᴏʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʏᴀɴɢ ʜᴇʙᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴɴʏᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊɪᴡᴀɪ ᴅᴀʀɪ ʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴋ, ꜱᴇᴅɪʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴡᴀᴛᴀᴋ ‘ɢɪʟᴀ-ɢɪʟᴀ’,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴀᴛɪ ᴀᴋᴛᴏʀ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ, ᴀʀᴊᴜɴ ʀᴀᴍᴘᴀʟ.

ʙɪʟᴀ ᴅɪʟᴀʙᴇʟᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴊᴏʟ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴏᴋᴀʏ ᴊᴇ ꜱᴇʙᴀʙ ʟᴀɪɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ
ɴᴏᴏʀ ᴀᴍɪʀᴀʜ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅᴅɪɴ
ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ, ᴊᴜʀᴜᴛᴀɪᴘ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴀᴋᴍᴀʟ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇᴅᴜʟɪ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍɪʀɪᴘ ᴋᴀᴊᴏʟ.

“ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɴʏᴜᴍᴀɴ, ᴋᴇɴɪɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ʜɪᴅᴜɴɢ. ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴜᴛᴜᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴊᴏʟ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴍɪʀᴀʜ.

“ʙɪʟᴀ ᴅɪʟᴀʙᴇʟᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴊᴏʟ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴏᴋᴀʏ ᴊᴇ ꜱᴇʙᴀʙ ʟᴀɪɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

mirip kajol 3 w

ᴍɪᴇʀᴀ ᴅᴇᴀɴ (ᴋᴀɴᴀɴ) ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴇᴋꜱᴛʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅʀᴀᴍᴀ ʙᴇʀꜱɪʀɪ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋᴍᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍɪᴇʀᴀ ᴅᴇᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴅɪɴɢ ᴋᴇᴄᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋʀɪᴛᴇʀɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘɪʟɪʜᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴏʟᴇʜ-ʙᴏʟᴇʜɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴀᴛɪ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ɢɪʟᴀᴋᴀɴ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ ᴘᴜɴ ᴏᴋᴀʏ, ᴀꜱᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴍɪɴᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜰɪʟᴇᴍ ᴅᴀɴ ʟᴀɢᴜ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ, ɴᴀɴᴛɪ ‘ᴋʀɪᴋ ᴋʀɪᴋ’ ᴊᴇ ʙɪʟᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢ ʟᴀɢᴜ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴍɪɴᴀᴛ ʙᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ɴᴀɴᴛɪ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟɪᴛɪɴʏᴀ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜ ɴɪ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

mirip kajol 5

ᴍɪᴇʀᴀ ᴅᴇᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ʙᴇʀʙᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɴᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍɪʀᴀ ꜰɪʟᴢᴀʜ.

ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ɢᴀᴅɪꜱ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴇᴋꜱᴛʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅʀᴀᴍᴀ ʙᴇʀꜱɪʀɪ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋᴍᴜ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ᴅɪᴀɴᴀ ᴅᴀɴɪᴇʟʟᴇ ᴅᴀɴ ꜰᴀʜʀɪɴ ᴀʜᴍᴀᴅ, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 2020.

“ᴡᴀᴛᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪᴀʟᴏɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴜʀᴜ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴍɪɴᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ, ᴅᴜʟᴜ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴛᴇᴀᴛᴇʀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ.

“ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀɢᴜᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ɴᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍɪʀᴀ ꜰɪʟᴢᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!