Connect with us

#K.SEDIH

M0tosikal Dir3mpuh, Anak 4 T4hun P4tah Kak1 Ayah P3rgi Bvat S3lamanya.

Published

on

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴍ4ᴜᴛ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ᴄᴇᴅᴇ ʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴ4ʜᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ (ᴋᴍ) 50 ᴊᴀʟᴀɴ ɪᴘᴏʜ-ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 4 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ, ᴀɴɴᴜᴀʀ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀʜ, 48, ᴄᴇᴅ3ʀᴀ ᴘ4ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊ4ᴅɪᴀɴ ᴍᴀɴᴀᴋᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʀɪꜰ ᴘᴜᴛʀᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ᴘ4ᴛᴀʜ ᴋᴀᴋɪ ᴋᴀɴᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴛᴀᴘᴀʜ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴡᴀɴ ᴀᴢʜᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ᴡᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴍᴏᴅᴇɴᴀꜱ ᴋʀɪꜱꜱ ᴅɪᴛᴠɴɢɢᴀɴɢ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴀxɪᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴏɪɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 18 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ꜱᴇᴛɪʙᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɪᴏʀᴏɴɢ ʙᴇʀᴛɴᴛᴀɴɢᴀɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɪ4ɴɢɢᴀʀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴠɴɢɢᴀɴɢ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ɪᴘᴏʜ.

“ᴘᴇʀɪ4ɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴘ4ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴏɴᴄᴇɴɢ ᴘ4ᴛᴀʜ ᴋᴀᴋɪ ᴋᴀɴᴀɴ.

“ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛ1ᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢ4ʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴡᴀɴ ᴀᴢʜᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀ ᴛᴜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴛᴇᴍᴏʜ, ᴘᴇʀᴀᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴀᴘᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪᴛᴀ ʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱ1ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 41 (1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ (ᴀᴘᴊ) 1987.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴀʀɪꜰ ᴄᴇᴘᴀᴛ ꜱᴍʙᴜʜ. ᴅᴀɴ ᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ꜱᴏʟɪʜɪɴ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!