Connect with us

#CELEBRITI

Penyanyi Terkenal 80-an “Shidee” Dip3rcayai DiI4nggar Ketika Hendak Ke Svrau

Published

on

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴇʀᴀ 1980-ᴀɴ, ꜱʜɪᴅᴇᴇ ᴄᴇᴅ3ʀᴀ ʀɪɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀᴊ4ᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴋᴜᴛᴇʀ ᴇɪᴇᴋᴛʀɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜɴ ɢɢᴀɴɢɴʏᴀ, ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɢᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀɪᴀᴍʙᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱᴜʀᴀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴀꜱᴀʀ.

ꜱʜɪᴅᴇᴇ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴄᴀɴꜱᴇʟᴏʀ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴍᴜʜʀɪᴢ (ʜᴄᴛᴍ) ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴜᴋᴍ) ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴡᴀᴛᴀɴ.

ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇ ʀᴀᴀɴ ꜱᴇʀ1ᴜꜱ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢ4ʟᴀᴍɪ ɪᴜᴋᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ʙɴɢᴋᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴛᴇʀᴊ4ᴛᴜʜ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴜᴊ1ᴀɴ ʟᴍʙᴀꜱᴀɴ ꜱɪɴᴀʀ x ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛʟᴀᴅᴀ ᴋᴇʀ3ᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴜɪᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ.

ꜱʜɪᴅᴇᴇ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ɢᴇ ɢᴀʀ ᴠᴀɢᴀɴᴢᴀ ᴍᴜꜱɪᴍ ᴋᴇʟᴀᴘᴀɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 63 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ɢᴀɢᴀɪ ᴍᴀʀᴀ ᴋᴇ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴋʜɪʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀꜱ1ɴɢᴋɪʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!