Connect with us

#K.SEDIH

Beri banyak petanda 4j4l menjemput, Ist3ri tunggu masa nak bers4lin, suami pula berkelakuan an3h.

Published

on

ʙᴇʀᴀᴛ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ, ʙᴇʀᴀᴛ ʟᴀɢɪ ʙᴀʜᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪᴋᴜʟ ʙᴇʙᴀɴᴀɴ.

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘɪʟᴜ ɴᴜʀ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ᴍᴅ ᴢᴀᴍʀɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 31 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ꜱʜᴀQɪᴍ ᴀʙᴅ ʀᴀʜɪᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜᴛ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ɪᴊɴ) ᴘᴀᴅᴀ 7 ᴊᴜɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴜᴛᴇʀᴀ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ.

“ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪɴᴊᴀᴘ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ. ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 17 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴅɪᴀ ᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀʜᴀɴ ᴛᴜᴋᴀʀ ɪɴᴊᴀᴘ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ, ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜᴀ ᴋᴇ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴄᴀᴊ ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʜᴀʀɪ ʀᴀʏᴀ ᴀɪᴅɪʟꜰɪᴛʀɪ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴇᴍᴀꜱ ʙᴇɢ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʀᴀʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ʀᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪᴍᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴀᴊᴀ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅᴇᴍᴀᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ. ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ᴀʀᴡᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴘᴇɴᴀᴛ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ. ᴊᴀᴅɪ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜʙᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙɪᴀꜱᴀ,” ɪᴍʙᴀꜱɴʏᴀ.

r2

ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴏʟᴇʜ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ꜱɪᴋᴀᴘ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴇʟᴇʀᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴘᴀ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴍᴀʜ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴘᴀʜɪᴛ.

“ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴏᴀʟᴀɴ-ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴘᴇʟɪᴋ.

“ᴄᴏɴᴛᴏʜɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴘᴜᴋᴜʟ ʙᴇʀᴀᴘᴀ? ᴀᴘᴀ ᴡᴀʀɴᴀ ᴄᴀᴛ ʙɪʟɪᴋ ᴋᴀᴍɪ? ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴡᴀʀɴᴀ ʜɪᴊᴀᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʙɪʟɪᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴡᴀʀɴᴀ ᴘᴜᴛɪʜ. ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴅɪᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴄɪʟ.

“ᴘᴀᴅᴀ 30 ᴍᴇɪ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɪᴄᴜ (ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ) ʙᴀʟɪᴋ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀʜ 50-50. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀʙᴀʀ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ, ᴛᴀᴋ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

r3

ᴀʜᴍᴀᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ꜱʜᴀQɪᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴀᴛᴀ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ, ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴅɪʟᴀɴᴅᴀ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ꜱᴀʀᴀᴛ ʜᴀᴍɪʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ.

ɪᴍʙᴀꜱ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ, ᴅɪᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪ ʙᴀɴɢɪ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴘᴀᴅᴀ 1 ᴊᴜɴ 2021.

ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱɪᴍ ᴄᴜᴛɪ, ʙɪʟᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ. ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴜʟᴜ ᴋᴀᴋɪ ᴊᴀʟᴀɴ-ᴊᴀʟᴀɴ.
ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ
ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴅɪᴜᴊɪ ʟᴀɢɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴀᴛ ᴅᴜɢᴀᴀɴɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ɪᴊɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢɢᴀʟ 7 ᴊᴜɴ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀᴍɪʟ, ᴅɪᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴀɢɪ ʜɪɴᴛ. ᴅɪᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇᴍᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ? ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴇʟɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ, ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ɪʙᴜ ɴᴀᴋ ᴛᴇᴍᴀɴ, ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴀʀᴡᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀʀᴀᴛ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴘᴇꜱᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇʀᴛᴏʟᴏɴɢᴀɴ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪᴄᴜ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ, ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴀᴄᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ‘ᴀᴅɪᴋ’ ᴅᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ (ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ),” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ʙᴀɴᴛɪɴɢ, ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ꜱɪ ʙᴏɴɢꜱᴜ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ.

Suami Rieziyana meninggal dunia pad 7 Jun tahun lalu, seminggu selepas dia bersalin anak bongsunya.

ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ᴋɪɴɪ ᴄᴇᴋᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ-ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ, ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴘᴇᴡᴀɴɢɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴡᴀɴɢɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇɴɪʜ ɪᴋᴀɴ ᴛᴀʟᴀᴘɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴅᴜʟᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ. ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴀɴᴀᴋ. ᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ. ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴜʟᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴏɪʟ ᴀɴᴅ ɢᴀꜱ, ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ɪɴꜰᴀQ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀᴛɪᴍ.

“ʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱɪᴋɪᴛ. ᴛᴀᴘɪ ᴛᴇᴛᴀᴘʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴘᴇᴡᴀɴɢɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴏɴʟɪɴᴇ.

“ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʀᴜ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ. ᴅᴜʟᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ, ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴋᴇᴄɪʟ-ᴋᴇᴄɪʟ ʜᴀʟ ʙᴀᴊᴜ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴜꜱᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢᴀɪᴋᴀɴ ʙᴜᴅᴀᴋ ʙᴀʀᴜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ

r4

ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴘᴇᴡᴀɴɢɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴡᴀɴɢɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇɴɪʜ ɪᴋᴀɴ ᴛɪʟᴀᴘɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ.

ɪᴍʙᴀꜱ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ʟᴀɢɪ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʀɪɴᴅᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

“ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ᴋᴇ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ 2021. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱɪᴍ ᴄᴜᴛɪ, ʙɪʟᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ. ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴜʟᴜ ᴋᴀᴋɪ ᴊᴀʟᴀɴ-ᴊᴀʟᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ, ᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴛᴀᴋ ᴊᴀʟᴀɴ-ᴊᴀʟᴀɴ. ᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ, ᴅɪᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʀᴡᴀʜ. ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜʙᴜʀ,” ɪᴍʙᴀꜱɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ.

ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2015 ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀQɪᴇʟ ᴢᴀꜰʀɪ, ᴀʏʀᴀ ᴢᴀꜰɪʀᴀ, ᴀʀɪᴇQ ᴢᴀʀᴇᴇꜰ ᴅᴀɴ ᴀʀᴀꜱʏ ᴢɪQʀɪ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴘɪʟᴜ ʀɪᴇᴢɪʏᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴘᴇʀᴄᴜᴛɪᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏᴍ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!