Connect with us

#C.DUNIA

Baru dip4tuk ul4r spesies b4h4ya, Bapa ajak singgah makan roti canai sebelum ke hospital

Published

on

ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ‘ʙᴇʀɢᴇʟᴜᴍᴀɴɢ’ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ꜱɪ ʙᴀᴘᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢɢᴀʟ 1 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ᴄᴇᴍᴀꜱ.

ᴍᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋɴʏᴀ, ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴘᴀᴛᴜᴋ ᴜʟᴀʀ ꜱᴘᴇꜱɪᴇꜱ ᴋᴀᴘᴀᴋ ʙᴀᴋᴀᴜ (ᴛʀɪᴍᴇʀᴇꜱᴜʀᴜꜱ ᴘᴜʀᴘᴜʀᴇᴏᴍᴀᴄᴜʟᴀᴛᴜꜱ) ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ʙɪꜱᴀ ᴘᴀᴛᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴀᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱɪɴɢᴋᴀᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀᴢɪᴢ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 7.30 ᴘᴀɢɪ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀᴢɪᴢ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 61, ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀʀᴜ ʟᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴏᴏɴ ʟᴇᴇ, ʙᴀɢᴀɴ ꜱᴇʀᴀɪ, ᴘᴇʀᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴜᴅᴀɴɢ ɢᴀʟᴀʜ.

“ᴀʙᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇꜱᴀʀᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴀꜱᴋᴀʀ. ᴅᴀʀɪ ᴅᴜʟᴜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀʙᴀʜ ᴊᴜᴀʟ ᴜᴅᴀɴɢ ɢᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴀʙᴀʜ ᴛᴜʀᴜɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇʀꜱᴇᴏʀᴀɴɢᴀɴ.

“ᴘᴀɢɪ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜʙᴜʜ, ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ ᴘᴜᴋᴜʟ 7 ᴘᴀɢɪ ᴀʙᴀʜ ɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴋᴇ ꜱᴜɴɢᴀɪ. ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀʙᴀʜ, ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜʟᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ.

“ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʙᴀʜ ᴅᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴏʀᴅᴇʀ, ᴀʙᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴊᴜɢᴀ. ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴛᴜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ 10 ᴍɪɴɪᴛ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴀʙᴀʜ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ. ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴀᴛᴜᴋ ᴜʟᴀʀ. ᴜʟᴀʀ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴏᴛ ᴅᴀɴ ᴀʙᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ.

“ᴀʙᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ‘ᴋᴀᴛᴏᴋ’ (ᴘᴜᴋᴜʟ) ᴜʟᴀʀ ᴛᴜ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴀʟɪᴋ. ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴʏᴀʟᴀʜ ᴄᴇᴍᴀꜱ, ᴛᴀᴘɪ ᴀʙᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴜʀᴜᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ULAR 1

ᴜʟᴀʀ ᴋᴀᴘᴀᴋ ʙᴀᴋᴀᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀᴛɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ʙᴀᴘᴀ ʏᴜʜᴀɴɪꜱ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀɴᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀᴍ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴘᴀᴛᴜᴋᴀɴ ʀᴇᴘᴛɪʟɪᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ɴᴀᴋ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀʀɪᴛ ʙᴜɴᴛᴀʀ, ᴀʙᴀʜ ꜱɪᴀᴘ ᴀᴊᴀᴋ ꜱɪɴɢɢᴀʜ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ʀᴏᴛɪ ᴄᴀɴᴀɪ. ᴋᴀᴍɪ ɴɪ ʀɪꜱᴀᴜ, ɴᴀᴋ ᴄᴇᴘᴀᴛ-ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ᴀʙᴀʜ ʀɪʟᴇᴋꜱ ꜱᴀɴɢᴀᴛ.

“ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ɴᴀɴᴛɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴅᴀɴ ɴᴀɴᴛɪ ʟᴀᴘᴀʀ. ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀɢᴀᴍᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜʀ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴɴʏᴀ. ᴍᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴄᴇᴘᴀᴛ-ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴡᴀ ᴀʙᴀʜ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴊᴀᴜʜ ꜱɪᴋɪᴛ.

“ᴅɪ ᴋʟɪɴɪᴋ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴀɢɪ ᴜʙᴀᴛ ᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ʙᴀᴡᴀ ᴀʙᴀʜ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴅᴜᴀ, ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ.

ULAR 2

ʙᴀᴘᴀ ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ 3 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

“ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴀʙᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴡᴀᴅ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ᴜʟᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴜᴋ ᴀʙᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴅɴᴀ ʜᴀɪᴡᴀɴ ᴛᴜ. ᴍᴜᴊᴜʀʟᴀʜ ᴜʟᴀʀ ᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴏᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴀᴛᴏᴋ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴀʙᴀʜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴘᴜʟɪʜ. ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛɴʏᴀ ᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴅ. ᴅɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴜᴋᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴀɴɢɪɴ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ᴡᴀᴅ.

ᴀʙᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ‘ᴋᴀᴛᴏᴋ’ (ᴘᴜᴋᴜʟ) ᴜʟᴀʀ ᴛᴜ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴀʟɪᴋ. ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴʏᴀʟᴀʜ ᴄᴇᴍᴀꜱ, ᴛᴀᴘɪ ᴀʙᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀ.
ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀᴢɪᴢ
“ᴅɪᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍɪɴᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɴɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀʙᴀʜ ᴏᴋᴀʏ ꜱᴀᴊᴀ, ʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ꜱᴜʀᴜᴛ. ʟᴇɢᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ. ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴋᴀɴ? ᴀʙᴀʜ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴀᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ 2012,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ʟᴀɢɪ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ 1.1 ᴊᴜᴛᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ, ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴀʙᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ.

ULAR 3

ʏᴜʜᴀɴɪꜱ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜʟɪʜ.

“ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴋᴏᴍᴇɴ. ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴜʟᴀʀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴀʙᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ʙɪꜱᴀ ᴜʟᴀʀ ɴɪ ʟᴀᴊᴜ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɴɪ ᴋᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴀᴛᴜᴋ ᴜʟᴀʀ ᴊᴇɴɪꜱ ɴɪ, ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇꜱ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀʜ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ᴛᴜʀᴜɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ. ᴛᴀᴘɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀʙᴀʜ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀʙɪᴀꜱᴀ, ʟᴀɢɪ ᴘᴜʟᴀ ᴊɪᴡᴀ ᴀꜱᴋᴀʀ ɴɪ ᴋᴇɴᴛᴀʟ. ᴋᴀᴍɪ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴀʙᴀʜ ᴅɪʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ.

“ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ. ᴍᴇꜱᴇᴊ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ. ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴅɪᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴀɴᴀᴋ. ᴊᴀᴅɪ, ʜᴀʀɢᴀɪʟᴀʜ ᴀʏᴀʜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!