Connect with us

#K.SEDIH

keberanian Askar selamatkan keluarga, dalam keb4k4r4n rumah

Published

on

ᴋᴜᴄʜɪɴɢ: ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴀᴘɪ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴀʀᴀᴋ, ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ 16 ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛᴀɴᴊᴜɴɢ ʙᴀᴋᴏ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʙᴀᴋᴀʀᴀɴ, ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 1 ᴘᴀɢɪ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ 59 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴜɴɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɴʏᴇɴʏᴀᴋ ᴛɪᴅᴜʀ.

ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴛᴀʟᴀʜᴀ, 59, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ, ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜɴʏᴀ, ᴍᴏʜᴅ ᴀꜰɪᴀ ᴍɪꜱʀᴀɴ, 27, ᴛᴇʀᴊᴀɢᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀᴄɪᴜᴍ ʙᴀᴜ ᴀꜱᴀᴘ.

ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜɴʏᴀ ʙᴀɴɢᴜɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴇʟɪᴛɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ʙᴀᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀᴘɪ ᴍᴀʀᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴘᴇᴛɪ ꜱᴇᴊᴜᴋ.

“ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴀᴘɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴀʀᴀᴋ, ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴇᴛɪ ꜱᴇᴊᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴘɪ ᴍᴀʀᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀᴘɪ ᴍᴀʀᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴇʀᴀɴᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀʏᴜ.

“ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪʙɪɴᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ 30 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ʙɪɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴋᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴀᴘɪ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ.

“ᴍᴜᴊᴜʀʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ.

Mohamad Talaha (baju merah) dan besannya, Bohri Abang, melihat keadaan rumah yang musnah dalam kebakaran di Kampung Tanjung Bako, Kuching. - NSTP/Mohd Roji Kawi

ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴛᴀʟᴀʜᴀ (ʙᴀᴊᴜ ᴍᴇʀᴀʜ) ᴅᴀɴ ʙᴇꜱᴀɴɴʏᴀ, ʙᴏʜʀɪ ᴀʙᴀɴɢ, ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴜꜱɴᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʙᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛᴀɴᴊᴜɴɢ ʙᴀᴋᴏ, ᴋᴜᴄʜɪɴɢ. – ɴꜱᴛᴘ/ᴍᴏʜᴅ ʀᴏᴊɪ ᴋᴀᴡɪ
ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴛɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ꜰᴀᴛɪᴍᴀʜ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ 16 ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛᴀɴᴊᴜɴɢ ʙᴀᴋᴏ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ (ᴊᴋᴍ) ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴀɴ ᴋʜᴇᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴊᴜʀᴜᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴜꜱᴀᴛ ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ (ᴘɢᴏ) ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ) ᴘᴜʟᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴛɪ ꜱᴇᴊᴜᴋ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 16 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ʙᴀʟᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ᴋᴏᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ʙʙᴘ ᴛᴀʙᴜᴀɴ ᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 1.38 ᴘᴀɢɪ.

“ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴋᴇꜱᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘɪᴛ.

“ᴀᴘɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴀʀᴀᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴀᴅᴀᴍᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇᴋɴɪᴋ ‘ᴏꜰꜰᴇɴꜱɪᴠᴇ ꜰɪʀᴇꜰɪɢʜᴛɪɴɢ’ ᴅᴀɴ ‘ꜰɪʀᴇ ʙʀᴇᴀᴋ’ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇʙᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴋᴀᴡᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 2.14 ᴘᴀɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumberberitaharian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!