Connect with us

#K.SEDIH

Suami Berasa S3dih Istri m4ut di depan mata, Motosikal dir3mpuh Honda

Published

on

ᴋᴏᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ$ᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴋᴇᴄᴇᴅ3 ʀᴀᴀɴ ᴘ4ʀᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀɪɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛ0ꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴛʀᴀꜰɪᴋ (ᴊꜱᴘᴛ) ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ꜱᴜᴘᴛ ᴀʟᴇxꜱᴏɴ ɴᴀɢᴀ ᴄʜᴀʙᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ɴᴜʀ ᴀɪɴ ᴀɴᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 33 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪʀ4ᴡᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜᴍᴜᴍ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 7.35 ᴘᴀɢɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙ0ɴᴄᴇɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛ0ꜱɪᴋᴀʟ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪɪᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ᴋɪʟ0ᴍᴇᴛᴇʀ 24 ᴊᴀʟᴀɴ ᴋ0ᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀʀᴀʜᴀɴ-ᴀꜱᴀᴊᴀʏᴀ.

“ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀɪ, ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪᴀᴋᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴘᴜᴋᴜʟ 6.20 ᴘᴀɢɪ.

“ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙ0ɴᴄᴇɴɢ (ᴍɴɢꜱᴀ) ᴅɪ$ᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍ0ᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴄᴇᴅ3 ʀᴀ ᴘ4ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʀ4ᴡᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴀɴᴀᴋᴀɪᴀ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴇᴅ3 ʀᴀᴀɴ.

ᴋᴇ$ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ (ᴀᴘᴊ) 1987.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbercoretannasihat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!