Connect with us

#AGAMA

“CCTV” Tanah kbur keliling kedai makan angk4r4 perbuatan khi4n4t, kedai makan jadi sepi

Published

on

ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴋʜɪᴀɴᴀᴛ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴀʀᴀʙ ᴍɪʟɪᴋ ʟᴇɪꜱʜᴀ ꜱᴀ’ᴀᴅᴏɴ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇᴘɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴜᴍᴘᴀɪ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀꜱᴜ ʙᴜɴɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ʟɪᴍᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴋᴏᴛᴀ ᴘᴜᴛᴇʀɪ, ᴍᴀꜱᴀɪ, ᴊᴏʜᴏʀ ɪᴛᴜ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴜᴊᴀʀ ʟᴇɪꜱʜᴀ, 40, ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ʟɪᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ (ᴄᴄᴛᴠ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴍᴇɴᴀʙᴜʀ ᴛᴀɴᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 10 ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴍᴇʀᴜɴɢᴋᴀɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ.

“ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 10 ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴋᴇᴅᴀɪ.

“ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴜ ᴀᴅᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀʙᴜʀᴀɴ, ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴊᴇ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀ ʙᴜᴀɴɢ ᴛᴀɴᴀʜ ᴋᴏᴛ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴄᴄᴛᴠ ᴋᴀᴍɪ ʟɪʜᴀᴛ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʙᴜʀ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴇᴅᴀɪ ꜱᴀʏᴀ,,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ʟᴇɪꜱʜᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ᴀɴᴇʜ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜꜱᴛᴀᴢ.

“ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴅᴀʀɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱɪɴɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɴᴀᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴀᴋᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀᴘ ʜᴀᴛɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇɴɢᴏᴋᴋᴀɴ ꜰᴀꜱᴀʟ ᴛᴀɴᴀʜ ᴛᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴄɪᴜᴍ ᴛᴀɴᴀʜ ᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ʙᴀᴜ ʙᴀɴɢᴋᴀɪ ᴅᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴀɴᴀʜ ᴋᴜʙᴜʀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!