Connect with us

#CELEBRITI

Pakai tudung bukan laluan percuma m3ngutuk orang”-Kata Puteri Balqis ‘Sound’ Mia Sara

Published

on

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍɪᴀ ꜱᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ʙᴀʟQɪꜱ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴀʟᴀʜ ꜰᴀʜᴀᴍ ʀᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱᴇᴜꜱɪᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

“ᴅɪᴀ (ᴘᴜᴛᴇʀɪ ʙᴀʟQɪꜱ) ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴅɪᴅɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴀʏᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ɪꜱʟᴀᴍɪᴋ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ, ɴᴀᴋ ᴛᴇɢᴜʀ ꜱɪʟᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ᴜꜱᴀʜ ʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴜɴʏᴀ,” ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ᴍɪᴀ ꜱᴀʀᴀ, 17.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍɪᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ʙᴀʟQɪꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ʙᴀʟQɪꜱ ᴀᴢɪᴢɪ, 15, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜʀᴜᴋ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴅɪᴅɪᴅɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴄɪʟ? ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴛᴜᴋ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪᴛᴋᴀɴ
ᴘᴜᴛᴇʀɪ ʙᴀʟQɪꜱ
ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ
“ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʀᴜ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɪɴɪ, ᴡʜʏ ᴛʜɪꜱ ᴋɪᴅ ᴄᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ ᴍɪᴀ ꜱᴀʀᴀ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜʀᴜᴋ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜᴍᴜᴍ? ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴀᴡᴀᴋ? ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴋᴜᴛᴜᴋ ᴏʟᴇʜ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ɪᴛᴜ.

“ɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪᴛᴋᴀɴ. ɪɴɪ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜱᴀʏᴀɴɢɪ ꜱᴀʏᴀ.

“ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴅɪᴅɪᴅɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴄɪʟ? ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴛᴜᴋ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪᴛᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ʜᴀɴʏᴀ ꜰᴏᴛᴏ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴄᴏᴍᴇʟ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜰᴀᴇᴅᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ʜɪᴊᴀʙ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜʀᴜᴋ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴜʙʟɪꜱɪᴛɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

BALQIS

ᴘᴜᴛᴇʀɪ ʙᴀʟQɪꜱ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍɪᴀ ꜱᴀʀᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴜᴛᴇʀɪ ʙᴀʟQɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍɪᴀ ꜱᴀʀᴀ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜʀᴜᴋ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

“ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʜᴏʀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ʜᴏʀᴍᴀᴛɴʏᴀ, ꜱɪʟᴀ ʙᴇᴛᴜʟᴋᴀɴ ᴛᴀᴛᴀʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀᴡᴀᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴜʀᴜᴋ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ.

“ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜᴊᴜʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴅɪᴅɪᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ɪɴɢɢᴇʀɪꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ. ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ꜱʟᴀɴɢᴀ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ‘ʀᴇᴍᴘɪᴛ’ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴋ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

“ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴀᴡᴀᴋ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴜᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴀɢᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴀɴᴅᴀ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴋꜱᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!