Connect with us

#C.DUNIA

[Viral!!] Mengejutkan! ,Boleh kembalikan keper4w4n4n w4nit4 dengan alat ini!

Published

on

ᴛᴏᴘɪᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴘᴇʀᴀᴡᴀɴᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀʀᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴀʙᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʙᴀɢɪ ꜱᴇʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴀᴅᴀ ɢᴀᴅɪꜱ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴀᴡᴀɴ ʀɪꜱᴀᴜ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ʜɪᴛᴀᴍ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇɴᴅᴀʀᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ.

ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴇ-ᴅᴀɢᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴘᴇɴᴊᴜᴀʟᴀɴ ‘ꜱᴇʟᴀᴘᴜᴛ ᴅᴀʀᴀ ᴛɪʀᴜᴀɴ’ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀᴀᴡᴀɴᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɢᴀ ꜱᴇʀᴇɴᴅᴀʜ ʀᴍ180.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ʀᴀʙᴜ ᴘᴇᴛᴀɴɢ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ 130 ꜱᴇᴛ ꜱᴇʟᴀᴘᴜᴛ ᴅᴀʀᴀ ᴛɪʀᴜᴀɴ.

“ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴀʀᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴅɪ ʙᴇʀᴀ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇꜱᴋʀɪᴘꜱɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ.

“ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴀɴᴅᴀ ɪɴɢɪɴ ᴘᴜᴀꜱᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ? ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ʜᴀʟ ɪɴɪ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɪɴɢɪɴᴀɴ ᴀɴᴅᴀ? ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴀɴᴅᴀ ɪɴɢɪɴ ᴘᴇʀᴀᴡᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ɪɴɪ?

dara4

ᴘᴀᴋᴇᴛ ᴋᴇᴄɪʟ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀʀᴀᴊ.

“ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴀʟ. ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ʜᴀʀɢᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍɪʟɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ.

“ꜱᴀᴛᴜ ʙᴏx ᴅᴜᴀ ᴘɪᴇᴄᴇꜱ. ᴀɴᴅᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ 15 ᴍɪɴɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴀʀᴀ. ꜱᴇʟᴀᴘᴜᴛ ᴅᴀʀᴀ ʙᴜᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ, ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴘᴇʀᴀᴡᴀɴᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀʀᴀ ᴘᴇᴄᴀʜ.

“ꜱᴇʜᴀʙɪꜱ ᴅɪᴘᴀᴋᴀɪ ᴀɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜɴꜱᴜʀ ᴅᴀʀɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ɪᴛᴜ ʟᴀɢɪ.

ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ. ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜰʀᴇᴇ ɢɪꜰᴛ. ꜱᴇʟʟᴇʀ ᴘᴜɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʀᴀᴍᴀʜ.
ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ
ᴅᴀᴋᴡᴀ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ɪᴛᴜ, ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʀᴇᴅ ᴅʏᴇ ʟɪQᴜɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ, ᴘᴇᴍʙᴇʟɪ ʜᴀʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴀᴋᴇᴊ ᴀʟᴜᴍɪɴɪᴜᴍ ʙᴇʀɪꜱɪ ꜱᴇʟᴀᴘᴜᴛ ᴅᴀʀᴀ ᴛɪʀᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀʀᴀᴊ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴊᴀʀɪ ᴛᴇʟᴜɴᴊᴜᴋ.

ꜱᴇʟᴀᴘᴜᴛ ᴅᴀʀᴀ ᴘᴀʟꜱᴜ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀʀᴀᴊ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ 30 ᴍɪɴɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴄᴜᴄɪᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀꜱᴇᴛᴜʙᴜʜᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʟɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

dara3

ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ180.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʀᴀᴛɪɴɢ ʟɪᴍᴀ ʙɪɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍʙᴇʟɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ʟᴀɢɪ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ɴᴀᴋ ɢᴜɴᴀ. ꜰʀᴇᴇ ɢɪꜰᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇʟʟᴇʀ ᴅɪᴍᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ, ᴀᴍɪɴ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ.

“ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ. ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜰʀᴇᴇ ɢɪꜰᴛ. ꜱᴇʟʟᴇʀ ᴘᴜɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʀᴀᴍᴀʜ,” ᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴘᴇᴍʙᴇʟɪ, ᴘᴇɴᴊᴜᴀʟᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ, ᴘᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ᴘᴇɴᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴍᴀʟᴀʜ ɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴅɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴇ-ᴅᴀɢᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴀꜰʀɪᴋᴀ, ɪɴᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀꜱɪᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴊᴇᴘᴜɴ ᴅᴀɴ ᴄʜɪɴᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ 2019, ᴀᴍᴀᴢᴏɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴋᴇᴘᴇʀᴀᴡᴀɴᴀɴ ᴘᴀʟꜱᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴀ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴇʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ɪɴᴅɪᴀ.

ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴇʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴜɴɪᴛᴇᴅ ᴋɪɴɢᴅᴏᴍ (ᴜᴋ).

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!