Connect with us

#AGAMA

Khasiat Ayat kursi bantu elak g4nggu4n sy4it4n kerana sy4it4n dtg dalam pelbagai bntuk semata-mata nak ses4tk4n anak Adam!

Published

on

ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴜꜱᴜʜ ɴᴏᴍʙᴏʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴀʏᴀ ᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴀᴅᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇɢᴇʟᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ᴍᴀᴋꜱɪᴀᴛ.

ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴɴʏᴀ, ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ?

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴀɢᴀᴍᴀ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴅʀ. ᴢᴜʟᴋɪꜰʟɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴀʟ-ʙᴀᴋʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʜᴀʀᴛᴀ ᴢᴀᴋᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴜ ʜᴜʀᴀɪʀᴀʜ ʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀᴍᴀɴᴀʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴢᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ:

(ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ): ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟᴋᴀɴᴋᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴢᴀᴋᴀᴛ ʀᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ, ʟᴀʟᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴋᴜ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴜᴛ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ. ᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀᴋᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴᴍᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ.” ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪᴅᴜʀᴍᴜ ʙᴀᴄᴀʟᴀʜ ᴀʏᴀᴛ ᴋᴜʀꜱɪ, ᴍᴀᴋᴀ ᴘᴇᴍᴇʟɪʜᴀʀᴀ ᴅᴀʀɪ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴍᴜ, ᴅᴀɴ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛɪᴍᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴜʙᴜʜ.” ɴᴀʙɪ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴍᴜ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴᴅᴜꜱᴛᴀ, ᴅɪᴀ ɪᴛᴜ ɪᴀʟᴀʜ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ.”

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ɪʙʟɪꜱ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴜᴘᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴀʙᴜʀ ᴊᴀɴᴊɪ-ᴊᴀɴᴊɪ ɪɴᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪʙɴ ᴀʙʙᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀɴᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀʟɪ ʙɪɴ ᴀʙɪ ᴛᴀʟʜᴀʜ. ɪʙɴ ᴀʙʙᴀꜱ ʀ.ᴀɴʜᴜᴍᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ:

ilustrasi_20151109_132302

ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱᴜᴛ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ.

(ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ): “ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴀɴɢ ʙᴀᴅᴀʀ, ɪʙʟɪꜱ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʀɪ ʙᴀɴɪ ᴍᴜᴅʟɪᴊ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴜᴘᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴜʀᴀQᴀʜ ɪʙɴ ᴍᴀʟɪᴋ ɪʙɴ ᴊᴜꜱ’ᴜᴍ. ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜꜱʏʀɪᴋɪɴ: “ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʟɪɴᴅᴜɴɢᴍᴜ.” ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʙᴀʀɪꜱ, ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱᴇɢᴇɴɢɢᴀᴍ ᴅᴇʙᴜ, ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇʟᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʏʀɪᴋɪɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜɴ ʟᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴘɪᴀʀᴀɴ. ʟᴀʟᴜ ᴊɪʙʀɪʟ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ɪʙʟɪꜱ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ɪʙʟɪꜱ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴛᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʏʀɪᴋ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ᴊɪʙʀɪʟ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʏʀɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ɪʙʟɪꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ-ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪʀɪɴɢɪɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ. ʟᴇʟᴀᴋɪ (ᴍᴜꜱʏʀɪᴋ) ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ᴡᴀʜᴀɪ ꜱᴜʀᴀQᴀʜ, ᴋᴀᴍᴜ ʙᴀɢɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴀᴍᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴋᴀᴍɪ? ” ɪʙʟɪꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: “ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀᴋᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙɪꜱᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ, ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ. ᴅᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇʀᴀꜱ ꜱɪᴋꜱᴀ-ɴʏᴀ.” ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜʟᴀʜ ɪʙʟɪꜱ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴀʀᴀ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ.”

ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ᴋᴀᴛᴀ ᴢᴜʟᴋɪꜰʟɪ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪᴍᴀᴍ ᴀʟ-ᴛᴏʙᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀꜰꜱɪʀɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ɪʙɴ ᴋᴀᴛʜɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀꜰꜱɪʀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴀʟ ᴀɴꜰᴀʟ. ᴀʟ-ᴛᴀʙʀᴀɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-ᴍᴜ’ᴊᴀᴍ ᴀʟ-ᴋᴀʙɪʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀɪꜰᴀ’ᴀʜ ʙɪɴ ʀᴀꜰɪ’ ᴀʟ-ᴀɴꜱᴀʀɪʏ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪᴍᴀɴᴀ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ɪʙɴ ᴀʙʙᴀꜱ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀɴᴀᴅɴʏᴀ ᴅʜᴀɪꜰ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴀʙᴅ ᴀʟ-ᴀᴢɪᴢ ʙɪɴ ɪᴍʀᴀɴ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅʜᴀɪꜰ. ᴀʟ-ʜᴀɪᴛʜᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅʜᴀɪꜰᴋᴀɴ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ɪɴɪ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴊᴍᴀ’ ᴀʟ-ᴢᴀᴡᴀɪᴅ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴢᴜʟᴋɪꜰʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱʜᴇɪᴋʜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ-ꜱʏɪʙʟɪ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴊɪɴ ᴅᴀɴ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ-ᴜʙᴀʜ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʜᴀɪᴡᴀɴ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪᴍᴀɴᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ꜱᴜʀᴀQᴀʜ ʙɪɴ ᴍᴀʟɪᴋ ʙɪɴ ᴊᴀ’ꜱʏᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʏʀɪᴋɪɴ Qᴜʀᴀɪꜱʏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴋᴇ ᴍᴇᴅᴀɴ ʙᴀᴅᴀʀ.

“ꜱʜᴇɪᴋʜ ꜱᴜʟᴀɪᴍᴀɴ ᴀʟ-ᴀꜱʏQᴀʀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪꜱɪᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴡᴀꜱ-ᴡᴀꜱ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ. ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴛᴜʙᴜʜɴʏᴀ. ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇɴᴛᴜᴋ-ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʟɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

manusia-yang-seperti-setan

ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɪʙʟɪꜱ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴜᴘᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇɴᴛᴜᴋ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴀʟ-Qᴀᴅʜɪ ᴀʙᴜ ʏᴀ’ʟᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴜʙᴀʜ-ᴜʙᴀʜ ʙᴇɴᴛᴜᴋ. ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴀᴅɪ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴊɪᴋᴀ ɪᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ʙᴇɴᴛᴜᴋɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊɪɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴜʙᴀʜ-ᴜʙᴀʜ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪɪɴɢᴀᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ. ᴍᴜᴅᴀʀᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴋᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʙᴅᴀ ɴᴀʙɪ ꜱᴀᴡ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʙɪʀ ʙɪɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀ.ᴀɴʜᴜᴍᴀ, ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ:

(ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ):”ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴʏᴇʙᴀʀᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ(ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴀʙɪ’ɪ),ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱɪᴀʟᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴀꜰᴀʀ ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ɢʜᴜʟ (ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ).”

“ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴋᴀᴍɪ ɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɪʙʟɪꜱ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴜᴘᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇɴᴛᴜᴋ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴢᴀᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-ᴋᴜʀꜱɪ, ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ᴘᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀᴀɴ ꜱᴜʀᴀQᴀʜ ʙɪɴ ᴍᴀʟɪᴋ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴘᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴀᴅᴀʀ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!