Connect with us

#AGAMA

Lepasni bleh tanda kat kalendar,amalan pu4s4 sun4t yg afdal sepanjang tahun. Dekatkan diri dgn Allah.

Published

on

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴀʙᴅᴀ ɴᴀʙɪ: “ᴊɪᴋᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴜʜɪ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴅᴜꜱᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴅᴜꜱᴛᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇᴅᴜʟɪ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍ.” (ʙᴜᴋʜᴀʀɪ, 1241)

ꜱᴇᴍᴀᴋ ᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴜɴᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴀɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴇɴᴅᴇʀ ᴀɴᴅᴀ.

IMG_2170

ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɪꜱɴɪɴ ᴅᴀɴ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴄɪɴᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴏɴꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

1. ɪꜱɴɪɴ ᴅᴀɴ ᴋʜᴀᴍɪꜱ

ᴀɪꜱʜᴀʜ ʀᴀ ᴍᴇʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪꜱɴɪɴ ᴅᴀɴ ᴋʜᴀᴍɪꜱ (ᴀᴛ-ᴛɪʀᴍɪᴅᴢɪ, 745). ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ɪꜱɴɪɴ ᴅᴀɴ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴄɪɴᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴏɴꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ. ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪꜱᴛɪQᴏᴍᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀᴀᴍᴀʟ ɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴇʀᴇᴅᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

ᴘᴜᴀꜱᴀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴜɴɴᴀʜ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀᴜᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴀɴᴅᴀ. ᴋᴀᴊɪᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴜᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟᴀɴɢ-ꜱᴇʟɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀʜᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴇᴛᴀʙᴏʟɪꜱᴍᴇ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ, ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀᴋᴀʀᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟᴏʀɪ.

2. ʜᴀʀɪ ᴘᴜᴛɪʜ

ʜᴀʀɪ ᴘᴜᴛɪʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴀʟ-ᴀʏʏᴀᴍ ᴀʟ-ʙɪᴅ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀʀᴀʙ, ɪᴀʟᴀʜ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ 13, 14 ᴅᴀɴ 15 ʜᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ.

ɪᴀ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ʜᴀʀɪ ᴘᴜᴛɪʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴘᴜʀɴᴀᴍᴀ ʙᴇʀꜱɪɴᴀʀ ᴛᴇʀᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴜᴍᴀᴛ ​​ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴘᴀᴅᴀ 13 ᴢᴜʟʜɪᴊᴊᴀʜ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪʟᴀʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀʀɪ ʀᴀʏᴀ ʜᴀᴊɪ, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴀꜱʜʀɪQ.

3. ᴘᴜᴀꜱᴀ 6 ꜱʏᴀᴡᴀʟ

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ, ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪᴀɴᴊᴜʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀᴡᴀʟ, ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ꜰᴀᴅɪʟᴀᴛ ᴅᴀɴ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ.

ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴏʟᴇʜ ɪʙɴ ᴋʜᴜᴢᴀɪᴍᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴘᴜᴀꜱᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ꜱᴇᴘᴜʟᴜʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴘᴜᴀꜱᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ, ᴅᴀɴ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ.”

ᴍᴀᴋᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴄᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴜᴀꜱᴀ ɪɴɪ, ᴀꜱᴀʟᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀᴋᴀɴ. ɴᴀʙɪ ᴍᴇʟᴀʀᴀɴɢ ᴜᴍᴀᴛɴʏᴀ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ʀᴀʏᴀ ᴀɪᴅɪʟꜰɪᴛʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɪᴅɪʟᴀᴅʜᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ, ᴍɪɴᴜᴍ, ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ɴɪᴋᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ.

ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ, ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ʟᴇᴡᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀʀɪ ʟᴀɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ʀᴀᴡᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

puasa_1557197025

ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ.

4. ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ

ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍᴜᴋᴊɪᴢᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴇʀʙᴇʟᴀʜɴʏᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴋɪʙʟᴀᴛ. ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ, ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀʀʙɪᴀʜ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ, ʙᴀɪᴋ ʀᴏʜᴀɴɪ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴊᴀꜱᴍᴀɴɪ.

ʀᴀᴍᴀɪ ᴜʟᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ɴɪꜱꜰᴜ ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴍᴘᴜɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀᴛᴀɴ. ᴜᴍᴀᴛ ​​ɪꜱʟᴀᴍ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜɴᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴢɪᴋɪʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴋᴇᴀᴍᴘᴜɴᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴏꜱᴀ-ᴅᴏꜱᴀ ʟᴀᴍᴘᴀᴜ. ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 15 ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ, ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ᴋᴇᴅᴜᴀ ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ, ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ʙᴀɢɪ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴛᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ. ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴜ ʜᴜʀᴀɪʀᴀʜ (ʀ.ᴀ) ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɴᴀʙɪ (ꜱ.ᴀ.ᴡ) ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ꜱʏᴀ’ʙᴀɴ, ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ.” (ᴀᴛ-ᴛɪʀᴍɪᴅᴢɪ, 738)

5. ʜᴀʀɪ ᴋᴇ-10 ᴍᴜʜᴀʀʀᴀᴍ – ʜᴀʀɪ ᴀꜱʏᴜʀᴀ

ᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ 10 ᴍᴜʜᴀʀʀᴀᴍ, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀʀɪ ᴀꜱʏᴜʀᴀ, ᴍᴇɴɢʜᴀᴘᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴏꜱᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ. ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀꜱʏᴜʀᴀ, ᴘᴀᴅᴀ 9 ᴅᴀɴ 11 ᴍᴜʜᴀʀʀᴀᴍ.

ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴅɪɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ? ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛɪ ʜᴀʀɪ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴀʙɪ ᴍᴜꜱᴀ ᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜꜱᴜʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

6. ʜᴀʀɪ ᴋᴇ-9 ᴢᴜʟʜɪᴊᴊᴀʜ – ʜᴀʀɪ ᴀʀᴀꜰᴀʜ

ʙᴜʟᴀɴ ᴢᴜʟʜɪᴊᴊᴀʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴜʟᴀɴ ʜᴀᴊɪ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀᴊɪ, ᴀᴅᴀ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀʙᴅɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

ɪʙᴀᴅᴀʜ ʜᴀᴊɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀᴋᴀᴛɪ ᴋᴇ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴀʀᴀꜰᴀʜ. ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴀʀᴀꜰᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜɪ ᴊᴀɴᴊɪ ᴀɴᴅᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴜɴɴᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ɪꜱᴛɪQᴏᴍᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴜɴᴄɪ

ᴊᴇᴊᴀᴋɪ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴘᴜᴀꜱᴀ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄɪʀɪ ᴘᴇɴᴊᴇᴊᴀᴋ ᴘᴜᴀꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴘʀᴏ. ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴍᴀᴋ ᴅᴏᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪᴍᴀɴᴀ ᴊᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀɪꜱʏᴀʜ: ɴᴀʙɪ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ, “ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪᴄɪɴᴛᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ?”

ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ: “ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ.” ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ, “ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇᴍɪᴋᴜʟ ᴅɪʀɪᴍᴜ, ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴀᴍᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴᴍᴜ.” (ʙᴜᴋʜᴀʀɪ, 6465)

ɪɴɢᴀᴛʟᴀʜ, ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪᴄɪɴᴛᴀɪ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴀʟᴀʜ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴏɴꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴇᴄɪʟ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!