Connect with us

#SELEBRITI

Janna nick beri 4m4r4n jangan ‘g4t4l’ dengan k3k4s1h orang

Published

on

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴʏᴇᴘɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ɢᴀᴛᴀʟ.

ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʀᴇɴᴛᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ, ᴊᴀɴɴᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ɴᴜʀᴜʟ ᴊᴀɴɴᴀʜ ᴍᴜɴᴇʀ, 27, ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴠᴏᴋᴀʟ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ꜱɪɴɢʟᴇ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴊᴀɴɴᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʟᴀɢᴜ ɪɴɪ ᴅɪʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ.

“ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴋᴘ. ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴘᴋᴘ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴠᴏᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏɪᴀᴘᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴘᴇꜱɪꜰɪᴋ, ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴊᴜɢᴀ.

janna1

ᴊᴀɴɴᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀɢᴜ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴɴʏᴀ.

“ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ɪɴɪ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ, ꜱᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜᴋᴀɴ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀɢᴜ ɪɴɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ɪᴀ ᴅɪʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ɢᴀᴛᴀʟ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀᴇᴘᴜʟ ʀᴏᴢᴀ ᴅᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴜᴢɪᴋ (ᴍᴠ) ʟᴀɢᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴏɴᴛᴏɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴍᴀʟᴀᴍ ʀᴀʙᴜ.

ᴍᴇꜱᴇᴊ ʟᴀɢᴜ ɪɴɪ ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀᴛᴀʟ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ
ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ
ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ/ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ
ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ᴍᴠ ʟᴀɢᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜɪʙᴜʀᴋᴀɴ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱʜᴜᴋʀɪ ʏᴀʜʏᴀ.

“ꜱᴘᴇᴇᴄʜʟᴇꜱꜱ! ɢᴇᴍᴘᴀᴋ ʜᴀʙɪꜱ… ᴛᴀʜɴɪᴀʜ ᴊᴀɴɴᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴀᴍ! ᴍᴠ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪɴᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ʟᴇᴠᴇʟ. ᴘʟᴏᴛ, ᴡᴀʀɴᴀ ʟᴀᴛᴀʀ, ꜱɪꜱɪ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ, ᴋᴏꜱᴛᴜᴍ, ᴍᴇᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ.

janna 2

ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ᴘᴜᴊɪ ᴍᴠ ʟᴀɢᴜ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ.

“ʟᴀɢᴜ ɴɪ ᴄᴀᴛᴄʜʏ ʙᴇᴛᴜʟ! ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛᴇʟɪɴɢᴀ… ᴋᴀᴍɪ ꜱᴜᴋᴀ ʟᴀɢᴜ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴊᴀɴɴᴀ ɪɴɪ.

“ᴛᴀʜɴɪᴀʜ ᴊᴀɴɴᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʟᴀɢᴜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴇᴡᴀᴋᴀɴ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ʟᴀɢᴜ ꜱᴇᴅᴀᴘ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ʀᴀꜱᴀ ɢᴀᴛᴀʟ ʙɪʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ʟᴀɢᴜ ɴɪ, ʟᴀɢɪ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴏᴅᴇʟ ꜱʜᴜᴋʀɪ ʏᴀʜʏᴀ,” ᴋᴏᴍᴇɴ ᴘᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ.

ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɢᴀᴛᴀʟ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ꜱʜᴀᴋɪʀᴀ (ᴛᴠ3) ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴɢɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴄɪɴᴛᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʀᴏꜱᴀᴋ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱɪᴋᴀᴘ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbermstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!