Connect with us

#K.SEDIH

Baru sahaja berkahwin, suami m4ut t3rs3pit di bawah tayar lori kontena.

Published

on

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴇʟᴀᴋɪ ᴍ4ᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀꜱᴇᴘ1ᴛ ᴅɪʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴀʏᴀʀ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴋ0ɴᴛᴇɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜɪᴏʜ ᴍᴇɴɢʜᴀɪᴀ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ ᴅᴀᴍᴀɪ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʙᴏᴍʙᴀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ɴᴏʀᴀᴢᴀᴍ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴄ3ᴍᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴍ4ɪᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 8.16 ᴘᴀɢɪ.

“ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ ᴇɴᴀᴍ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴊɴᴛᴇʀᴀ ᴅᴀʀɪ ʙᴀɪᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ ᴅɪᴋᴇ ᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɪɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ ᴋ0ɴᴛᴇɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴊᴇɴɪꜱ ʜᴏɴᴅᴀ ᴇx5.

“ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴅᴀɴɪᴀʟ ɪᴍʀᴀɴ ᴋᴀᴍᴀʀᴏʟᴢᴀᴍᴀɴ, 31, ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀꜱᴇᴘ1ᴛ ᴅɪʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴀʏᴀʀ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ᴋ0ɴᴛᴇɴᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍ4ᴛɪ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ʙᴇʀᴛʟɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇɪᴜᴀʀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀɪᴀᴛᴀɴ ‘ᴀɪʀ ɪɪꜰᴛɪɴɢ ʙᴀɢ’ ᴅᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴇxᴄᴀᴠᴀᴛᴏʀ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɪᴛ ʙᴀɢɪ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴍᴇɴɢᴇɪᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ᴍ4ʏᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏɪɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ᴅᴀɴɪᴇʟ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴘᴜᴀɴ ᴇᴍʏʟɪᴀ ᴋ.ᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀʙᴀʜ. ᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴏʟᴇʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumbersembangdunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!