Connect with us

#Cerita Sedih

Dalam setiap ‘suap4n’ pasti ada cerita, “Cikgv, Saya Nk Minta Bungkus Satu B0leh Tk”

Published

on

Dalam setiap ‘suap4n’ pasti ada cerita, “Cikgv, Saya Nk Minta Bungkus Satu B0leh Tk”

ᴀʟʟᴀʜᴜ ᴀᴋʙᴀʀ! ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴄɪᴋɢᴜ ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴅʟɪ ʙ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ꜱᴀʟʟᴇʜ ᴀᴛᴀᴜ ‘ᴄɪᴋɢᴜ ᴋᴏʀᴇᴀ’ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪ ꜰʙ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴛᴜʟᴀʀ.

ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀꜱɪʀ ᴘᴜᴛᴇʜ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 6 ᴊᴜʟᴀɪ 1983. ᴅᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀᴋᴛᴀʙ ᴘᴇʀɢᴜʀᴜᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ʙᴀɴɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴏᴘꜱʏᴇɴ ᴍᴀᴛᴇᴍᴀᴛɪᴋ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴇɴɢɢᴀᴍ ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀ ᴘᴇʀɢᴜʀᴜᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2006 ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴘᴏꜱᴛɪɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴋ ᴍᴀᴍʙᴀɴɢ, ᴘᴇᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2009 ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴋᴇ ꜱᴇᴋ ᴋʟᴜꜱᴛᴇʀ ᴋᴇᴄᴇᴍᴇʀʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴋ ᴛᴍɴ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛɪ (2). ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2016 ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴋᴇ ꜱᴋ (1) ɢᴏᴍʙᴀᴋ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ.

ᴛᴜʟɪꜱᴀɴ-ᴛᴜʟɪꜱᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ɪꜱᴜ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴏʟᴏᴋᴀɴ ɢᴜʀᴜ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪɪᴋᴜᴛɪ ᴏʟᴇʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ 250,000 ꜰᴏʟʟᴏᴡᴇʀꜱ ᴅɪ ꜰʙ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ2 ʟᴇʟᴀᴋɪ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ. ɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ.

ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀᴋᴜ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴀᴡᴇ. ʟᴀɴᴛᴀꜱ ᴅɪᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ, ᴍᴇɴɢʜᴜʟᴜʀ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀᴍ.

“ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ?”

ᴅɪᴀ ᴀɴɢɢᴜᴋ-ᴀɴɢɢᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ.

“ᴏʀᴅᴇʀʟᴀʜ,” ʙᴀʟᴀꜱᴋᴜ.

ᴅɪᴀ ᴏʀᴅᴇʀ ᴋᴜᴇᴡᴛɪᴀᴡ ɢᴏʀᴇɴɢ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ ᴍɪʟᴏ ᴀɪꜱ. ᴀɪʀ ᴍɪʟᴏ ᴀɪꜱ ᴅɪᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱ.

“ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴛᴀᴋ ᴍɪɴᴜᴍ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴀɪʀ ᴍɪʟᴏ ᴛᴜ?”

“ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴜᴍ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ. ɴᴀɴᴛɪ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀʜᴀɢᴀ. ʟᴀɢɪ ᴘᴜɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ,” ʙᴀʟᴀꜱɴʏᴀ ᴊᴜᴊᴜʀ.

ᴀᴋᴜ ꜱᴇɴʏᴜᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ʙᴇɢɪᴛᴜ ɪɴɢᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ᴍᴇᴋ. ʏᴀɴɢ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ᴛᴜ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱ. ʏᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴜᴍ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ʙᴜᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴋ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ.

ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴀɪʀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ. ᴀɢᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇʟᴀᴘᴀʀᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴜʟᴜ ᴀᴘᴏʟʟᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɢ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ. ᴅɪᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇʟᴇʀᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ. ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀᴋᴀɴ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ.

“ᴄɪᴋɢᴜ. ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴋ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ꜱᴀᴛᴜ?”

“ᴋᴇɴᴀᴘᴀ? ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ?”

“ᴛᴀᴋ. ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ ʙᴀʟɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴋᴀᴋ,” ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ.

ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʙᴀᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴅᴀᴅᴀ. ᴀᴋᴜ ᴀɴɢɢᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ꜱᴇʙᴀᴋ.

ᴀʜ ᴀɴᴀᴋ. ᴋᴀᴜ ʟᴀᴘᴀʀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ. ꜱᴀᴀᴛ ᴋᴀᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ, ᴋᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʟᴜᴘᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋᴍᴜ.

ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ, ʀᴀʙᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋᴜ. ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴄɪᴋɢᴜ ᴛᴜɪꜱʏᴇɴ ᴅɪᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ᴅɪᴀ ᴛᴜɪꜱʏᴇɴ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴏɴɢ ᴛᴀɪ ᴋɪᴍ. ʏᴜʀᴀɴ ᴛᴜɪꜱʏᴇɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪᴀ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʏᴀʀᴋᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ. ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴅᴜʟᴜɴʏᴀ ᴀᴅᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴛᴇʀᴄɪᴄɪʀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴜꜱɪᴀɴʏᴀ 6 ᴛᴀʜᴜɴ.

ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴜꜱɪᴀɴʏᴀ 12 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ 14 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ʟᴀɢɪ. ᴀʟᴀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀɪ, ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴛɪᴀᴅᴀ.

ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ꜱᴏᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴋᴀʟɪ. ʙᴇʀꜱᴏɴɢᴋᴏᴋ ᴅᴀɴ ʀᴀᴜᴛ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴛᴇɴᴀɴɢ. ᴋᴀᴛᴀ ᴄɪᴋɢᴜ ᴛᴜɪꜱʏᴇɴ, ᴅɪᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴀᴡᴀʟ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴀᴅᴀ ᴛᴜɪꜱʏᴇɴ. ᴍᴜʀɪᴅ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴀᴡᴀʟ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ, ᴋᴀᴛᴀ ᴄɪᴋɢᴜɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ. ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴜꜱᴛᴀᴢɴʏᴀ ʜᴀᴅɪᴀʜ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴅɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ. ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ʙᴀɢᴜꜱ ᴅᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

ᴄɪᴋɢᴜ ᴛᴜɪꜱʏᴇɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴀᴋᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ. ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. ʙᴜᴅᴀᴋ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴘᴏᴛᴇɴꜱɪ, ᴛᴀᴘɪ ᴛᴇʀᴄɪᴄɪʀ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ, ɪᴀɴʏᴀ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ. ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ.

ᴋᴇɴᴀ ᴜʀᴜꜱ ʙᴀʙ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ. ᴊɪᴋᴀ ʙᴇɴᴀʀ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴍʏᴋɪᴅ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ, ᴘᴀꜱᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

ᴛᴀᴘɪ ɪᴛᴜ ʟᴀʜ. ᴀʏᴀʜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ɪʙᴜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴇɴᴛᴀʜ ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ. ꜱᴇᴛᴀʜᴜ ᴀᴋᴜ, ɴᴀᴋ ᴛʀᴀᴄᴇ ʀᴇᴋᴏᴅ ʙᴜᴅᴀᴋ ɪɴɪ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀʜᴜ ɪᴄ ᴍᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜ.

ᴅɪᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʏᴀʜ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅɪʙᴜᴀɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀ. ɪʙᴜ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ᴋᴇᴅᴀɪ ᴋᴀᴛ ᴍᴀɴᴀ, ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ.

ɴᴀɴᴛɪ ᴀᴋᴜ ᴀᴋᴀɴ ʀɪꜱɪᴋ-ʀɪꜱɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀᴅᴀ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ.

ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ. ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴜᴘ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴀᴋᴜ. ꜱᴀʏᴜ ʙᴇᴛᴜʟ ᴀᴋᴜ ʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴊᴜᴊᴜʀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ.

ᴛᴇʀᴜꜱ ᴀᴋᴜ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴀᴡᴇ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴋ.

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴜᴋ ᴛᴀɴᴅᴀ ꜰᴀʜᴀᴍ. ʙᴀɢᴜꜱʟᴀʜ. ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ɪɴꜱᴀɴ ʙᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱɪɴɪ.

ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴀᴡᴇ ɴɪ, ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ɪꜱʏʜᴛɪʜᴀʀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ.

ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ. ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴢᴀᴋᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ. ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀᴛɪᴍ. ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇᴘɪᴛ ᴛɪᴅᴜʀ ᴛᴇᴘɪ ʟᴏɴɢᴋᴀɴɢ. ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱɪᴜᴍᴀɴ.

ᴏʀᴅᴇʀʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ꜱᴀᴊᴀ. ᴅᴀᴛᴀɴɢʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀᴘ ɴᴀꜱɪ. ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴅɪʀɪ, ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɪʀɪᴍᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀᴘᴀʀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:#MFS

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!