Connect with us

#SELEBRITI

Tasha Mansahar pos1tif cov19,kini sdng kuar4ntin dngan bay1 us1a 3bln

Published

on

Tasha Mansahar pos1tif cov19,kini sdng kuar4ntin dngan bay1 us1a 3bln

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴛᴀꜱʜᴀ ᴍᴀɴꜱʜᴀʜᴀʀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴋᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴀʏɪɴʏᴀ, ᴍᴀᴛᴇᴇɴ ʀɪᴢQɪ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ᴀᴡᴀʟ, ᴛᴀꜱʜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɴᴜʀ ɴᴀᴅɪᴀ ɴᴀᴛᴀꜱʜᴀ ᴍᴏʜᴅ ᴍᴀɴꜱʜᴀʜᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴛᴇᴋᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇɴɪɴɢ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ꜱᴀᴋɪᴛ ꜱᴇɴᴅɪ, ʜɪᴅᴜɴɢ ᴛᴇʀꜱᴜᴍʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀᴛᴜᴋ.

“ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴀʜᴀᴅ ʟᴀʟᴜ. ʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙᴇʀᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ. ᴀʜᴀᴅ, ꜱᴀᴋɪᴛ ᴛᴇᴋᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ɪꜱɴɪɴ. ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, ᴛᴇᴋᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴀᴋɪᴛ, ꜱᴀᴋɪᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴇʟɪɴɢᴀ.

Tasha 1

ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴀꜱʜᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴɪɴɢ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ. ɴᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴍᴀɢʜʀɪʙ, ᴅᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ ꜱᴇɴᴅɪ ᴘᴜʟᴀ. ꜱᴇʀᴀᴍ ꜱᴇᴊᴜᴋ ʀᴀꜱᴀ. ᴛᴇʟᴀɴ ᴘᴀɴᴀᴅᴏʟ, ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ.

“ʀᴀʙᴜ, ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ, ʜɪᴅᴜɴɢ ᴛᴇʀꜱᴜᴍʙᴀᴛ ᴘᴜʟᴀ. ᴋʜᴀᴍɪꜱ, ʜɪᴅᴜɴɢ ᴛᴇʀꜱᴜᴍʙᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴛᴜᴋ. ꜱᴜᴀʀᴀ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʀᴀᴋ ꜱᴇɴɢᴀᴜ.

“ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ, ʙᴀᴛᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜɴɢ ᴛᴇʀꜱᴜᴍʙᴀᴛ ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ. ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴋᴀʟᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɢᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴅᴇʀɪᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴀᴜ.

ᴛᴀꜱʜᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ.

ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀQɪʙ ᴍᴀᴊɪʙ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴍᴜᴀᴍᴍᴀʀ ʀᴀꜰɪQɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴡᴀʙᴀᴋ ɪᴛᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴛᴀꜱʜᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴛᴀꜱʜᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴜᴍ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴠɪʀᴜꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴛᴇᴇɴ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ, ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴛᴇᴇɴ ᴘᴜɴ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ.

ᴛᴀꜱʜᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ꜱᴇᴅᴀʏᴀ ᴜᴘᴀʏᴀ ɪᴋᴜᴛ ɢᴜɪᴅᴇʟɪɴᴇꜱ, ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴍᴀᴍᴘᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴇᴇɴ ᴋᴇᴋᴀʟ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴄᴇᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀᴅᴅʏ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴀᴍᴍᴀʀ.

“ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪɴɪ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ʙᴀʙʏ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴍᴀᴛᴇᴇɴ ᴘᴜɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ꜱᴇᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴋʜᴛɪᴀʀ, ᴍᴀᴛᴇᴇɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴊᴜɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ᴛᴀꜱʜᴀ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴀᴅɪᴏ ᴢᴀʏᴀɴ, ʀᴀQɪʙ ᴍᴀᴊɪᴅ ᴘᴀᴅᴀ 8 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2018 ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴢᴜʀɪᴀᴛ, ᴍᴜᴀᴍᴍᴀʀ ʀᴀꜰɪQɪ, 3 ᴅᴀɴ ᴍᴀᴛᴇᴇɴ ʀɪᴢQɪ, ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!