Connect with us

#C.DUNIA

[Terkini]bay1 mnggl dit1nggal ibu bercvti bersama kek4sih h4ti,smpai lup4 dngan an4k sedri

Published

on

[Terkini]bay1 mnggl dit1nggal ibu bercvti bersama kek4sih h4ti,smpai lup4 dngan an4k sedri

ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴊ4ᴛᴜʜɪ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘɴᴊᴀʀᴀ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ ɪᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ.

ɪᴀ ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢ4ʙᴀɪᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʙ4ʙᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴍᴀɪᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴜᴀᴍ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴜɴɢɢᴜɴɢ ɴᴏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʟᴀᴍᴘɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀᴋᴀɪ ᴏʟᴇʜɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ɪᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴜᴋᴀʀ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴘᴇɴᴅᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀᴋᴇʜᴀꜱʜɪ ᴄᴜʙᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴘᴜ ᴜʙᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴜᴀᴍ ɴᴏᴀᴀ.

ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴋ4ʀ ɪᴀᴍᴘɪɴ ʙᴀʀᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴄ3ᴍᴀꜱᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴᴅᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴋ4ᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴛᴀᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱ0ꜰᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɪᴀɴɢ ʟᴀɪᴜᴀɴ ᴋᴇ ᴘɪɴᴛᴜ ᴅᴀᴘᴜʀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴋᴇʜᴀꜱʜɪ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢᴇɪᴀᴋᴋᴀɴ ɴᴏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴅ3ʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀɪᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀᴘᴜʀ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɢ4ꜱᴜʜ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ.

ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴇʀᴄᴇʀ4ɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ɴᴏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2016.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:OhBulan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!