Connect with us

#K.SEDIH

[Vide0]”berakh1rlh sudh ‘hidvpmu’ di dvnia,b4ik2 di s4na ya an4kku” – An4k hid4p pnyak1t kans3r 0tak tatkala ibv redh4 pem3rgian Ad1k Adam Zikri

Published

on

[Vide0]”berakh1rlh sudh ‘hidvpmu’ di dvnia,b4ik2 di s4na ya an4kku” – An4k hid4p pnyak1t kans3r 0tak tatkala ibv redh4 pem3rgian  Ad1k Adam Zikri

ᴀʟ0ʀ ꜱᴇᴛᴀʀ: ʙᴀʏʟ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜʟᴅᴀᴘ ᴋ4ɴꜱᴇʀ 0ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴʟᴀ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ʙᴀʜɪʏᴀʜ (ʜꜱʙ), ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴍᴀɪᴀᴍ ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴛᴜᴍ.ʙᴜʜ4ɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇʀᴇ.ʙ4ᴀᴋ.

ɪʙᴜɴʏᴀ, ɴᴜʀᴜʟ ᴀꜱʏɪᴋɪɴ ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ, 26, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴅᴀᴍ ᴢɪᴋʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ, 12 ʙᴜʟᴀɴ, ᴍɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴʟᴀ ᴅɪ ᴘɴɢᴋᴜᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2.25 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 12.46 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴅᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍ4ᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ 0ᴋꜱɪɢᴇɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴠʀᴜɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ɴ4 ᴢᴀᴋ, ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ.

“ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʟᴍʙᴀꜱᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴛᴜ.ᴍʙᴜʜᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴇʙ.4ᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴅ4ʀᴀʜ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪɢᴀ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴᴊʟᴀɴɪ ʀᴀ.ᴡᴀᴛᴀɴ ᴋɪᴍ0ᴛᴇʀᴀᴘɪ ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇ.ꜱᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀɪ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɴᴀᴡᴀ, ᴘ0ᴋᴏᴋ ꜱᴇɴᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ.

ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀᴅᴀᴍ ᴢɪᴋʀɪ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇ.ᴅ4ʜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʙᴠᴋ ɪᴇʜᴇʀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴘᴇʀɴꜰᴀꜱᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴛᴠɴᴅᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴇꜱʟʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢ1ᴢɪɴᴋᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴍᴏʜᴅ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, 29, ᴍᴇɴ.ᴀʀᴜʜ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴍʙᴇ.ᴅ4ʜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴋᴇꜱᴀᴍᴘᴀɪᴀɴ.

“ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴘʀɢɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴘɴɢᴋᴜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍ.ʙᴠꜱᴋᴀɴ ɴ4ꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜʟʀ.

“ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ɪᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴅᴇ ʀʟᴛᴀ, ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ… ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴀᴅᴀᴍ ᴢɪᴋʀɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴠᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜ.ʙᴜʀᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴇɴᴇʀ0ɴɢ, ᴘᴏᴋᴏᴋ ꜱᴇɴᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 6 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴀᴅᴀᴍ ᴢɪᴋʀɪ ᴅɪʀᴡᴀᴛ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ ɴᴇ0ɴᴀᴛᴀʟ (ɴʟᴄᴜ) ʜꜱʙ ꜱᴇᴊᴀᴋ 23 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴘɪɪᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀʏ1 ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴜ.ᴊɪ ᴍᴇɴɢʜʟᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏ4ᴋɪᴛ ᴋᴀɴ.ꜱᴇʀ 0ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴋᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜʟᴅᴜᴘ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀɢɪ.

ᴀᴅᴀᴍ ᴢɪᴋʀɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇᴍʙᴇ.ᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋʟᴍ0ᴛᴇʀᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴʏ4ᴋɪᴛɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 29 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴅᴇ.ᴍᴀᴍ ʙᴇʀᴘᴀɴᴊᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍ.ᴜɴᴛᴀʜ.

ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ, ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜ.ᴋᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɴᴜʀ ᴀʀʀɪᴀɴᴀ ᴢᴀʀʀɪꜱʜᴀ, 4, ᴍᴇɴɢʟᴅᴀᴘ ᴋ4ɴꜱᴇʀ ᴛʟʀɪᴏᴅ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴀʜɪʀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SataiKaw/DB0ngkar/HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!