Connect with us

#Cerita Sedih

“w4lau isteri sy str0k,knp beri kami bantvan ini? kami tk lyk pvn” – rahul ras4 tk prcya krn dpt b4ntuan ist1mewa ini

Published

on

“w4lau isteri sy str0k,knp beri kami bantvan ini? kami tk lyk pvn” – rahul ras4 tk prcya krn dpt b4ntuan ist1mewa ini

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – “ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ, ᴅᴀʀɪ ᴅᴜʟᴜ ʟᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴢᴀᴋᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴋᴀʏᴜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ʀᴀʜᴜʟ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪꜱᴀɴᴛᴜɴɪ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴛᴜʟᴍᴀʟ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ (ᴍᴀɪᴡᴘ).

ᴋɪꜱᴀʜ ʀᴀʜᴜʟ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱ4ᴋɪᴛ ꜱᴛʀ0ᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴀɪᴛᴜʟᴍᴀʟ ᴍᴀɪᴡᴘ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴋɪɴɪ ɪᴛᴜ, ʀᴀʜᴜʟ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴢᴀᴋᴀᴛ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ.

“ʀᴀʜᴜʟ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʟᴜᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇ ᴋᴀᴜɴᴛᴇʀ ᴢᴀᴋᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

“ꜱᴋᴜᴀᴅ ᴊᴇᴊᴀᴋ ᴀꜱɴᴀꜰ ʙᴀɪᴛᴜʟᴍᴀʟ ᴍᴀɪᴡᴘ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀʜᴜʟ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇᴘᴀᴛ,” ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇꜱᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴜᴋᴀʀᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ʀᴀʜᴜʟ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴʏᴇᴡᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴄɪʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ʙᴇʀᴋᴇʟᴜᴀꜱᴀɴ 20 ᴋᴀᴋɪ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʟᴇʙᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴅᴜʜ.

“ɪꜱᴛᴇʀɪ ʀᴀʜᴜʟ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴛʀ0ᴋ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴛᴇʀɢᴀɴɢɢᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SD Via SinarHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!