Connect with us

#C.DUNIA

[Video]”sy tk prnh pujvk dia blik msia,mngkin itu cra terbaik” – ibu Sajat redh4 dngn sajat,lar1 ke Austr4lia,p3ntng kes3lematan dn keb4hagian ada

Published

on

[Video]”sy tk prnh pujvk dia blik msia,mngkin itu cra terbaik” – ibu Sajat redh4 dngn sajat,lar1 ke Austr4lia,p3ntng kes3lematan dn keb4hagian ada

ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴘᴜᴊᴜᴋ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ.

ᴜᴊᴀʀ ᴍᴀɪᴍᴏɴ ᴏᴍᴀʀ, 66, ᴅɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇʟᴀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴋᴇᴋᴀʟ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇᴀɴᴅᴀɪɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

“ᴛᴀᴋ… ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴜᴊᴜᴋ ᴅɪᴀ ʙᴀʟɪᴋ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴅɪᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴘᴜᴊᴜᴋ, ʙɪᴀʀ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ (ᴜʀᴜꜱ) ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʜᴀʟ ᴅɪᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅɪᴀ ʟᴀɢɪ ᴍᴇʟɪᴍᴘᴀʜ ʀᴜᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴍᴀᴊᴜ ʙᴇᴛᴜʟ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛ ꜱᴀɴᴀ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ʙᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴇᴋꜱᴋʟᴜꜱɪꜰ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴍᴀɪᴍᴏɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢ ᴢᴀᴍᴀɴ.

ᴍᴀɪᴍᴏɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʙᴀɴɢʟᴏ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ9.5 ᴊᴜᴛᴀ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2021, ʙᴀɴɢʟᴏ 10 ʙɪʟɪᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅɪᴀᴍɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱʏᴀʜᴍɪ ᴅᴀɴ ꜱʏᴀᴢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴀɪᴍᴏɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ, ᴅᴏᴀ ᴅᴀɴ ʀᴇꜱᴛᴜɴʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴡᴀʟᴀᴜ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴀᴘ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ, ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ ꜱᴀᴊᴀ. ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ, ᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴅɪᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ… ᴍɪɴᴛᴀ ʀᴇꜱᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴀ.

“ᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴅɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪᴀ, ᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ. ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ʙᴜʀᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ. ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴜ ʀᴀꜱᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴀᴜ ʙᴜᴀᴛ, ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱʏᴀʜᴍɪ ᴅᴀɴ ꜱʏᴀᴢᴀ ᴋɪɴɪ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ, ᴍᴀɪᴍᴏɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʜᴀʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ ᴅɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴀᴊᴀᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ, ᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴀᴛᴀ… ʟᴀɴᴛᴀᴋʟᴀʜ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ (ꜱᴀᴊᴀᴛ) ʙᴜᴀᴛ ᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪᴀ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇᴅᴜʟɪᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ, ᴘᴇᴅᴜʟɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀᴊᴀ. ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴋᴀᴛᴀ ʟᴀ. ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ… ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɴɪ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ.

ᴍᴀɪᴍᴏɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱʏᴀᴍɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʙᴀɴɢʟᴏ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴀᴊᴀᴛ.

“ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ, ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʟᴀʟɪ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ, ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ.. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴡᴀʀᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴜᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇꜱɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ.

ꜱʏᴀʜᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇʀɪɴᴅᴜ ꜱᴀᴊᴀᴛ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇᴋɪᴀɴ ʟᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ.

ᴅɪᴀ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 186 ᴅᴀɴ 353 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴀᴊɪᴘᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪʟᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ 8 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴘᴀꜱᴘᴏʀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ, ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴅ ᴘᴇʟᴀʀɪᴀɴ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ʙᴀɴɢꜱᴀ-ʙᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴘᴇʟᴀʀɪᴀɴ (ᴜɴʜᴄʀ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜɪᴊʀᴀʜ ᴋᴇ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!