Connect with us

#AGAMA

[Video]Seh1ngga bgini kekvasa4nNya,bay1 baru lah1r sebvt nama Allah berkal1-kal1,Baru saja nmpak bnyk betvl Allah bol3h bvat

Published

on

[Video]Seh1ngga bgini kekvasa4nNya,bay1 baru lah1r sebvt nama Allah berkal1-kal1,Baru saja nmpak bnyk betvl Allah bol3h bvat

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ʟᴀʜɪʀ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ꜱɪʀᴀᴊɢᴀɴᴊ, ʙᴀɴɢʟᴀᴅᴇꜱʜ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ. ʙᴇɢɪᴛᴜ ʟᴀʜɪʀ, ʙᴀʏɪ ᴀᴊᴀɪʙ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴋʜᴏᴅᴀ ʙᴏx ᴅᴀɴ ʀᴏᴢᴇɴᴀ ʙᴇɢᴜᴍ ɪᴛᴜ ʙɪꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ “ᴀʟʟᴀʜ” ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴊᴇʟᴀꜱ.

ɪɴɪʟᴀʜ ʙᴜᴋᴛɪ ᴋᴇᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙɪꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴇʀꜰɪʀᴍᴀɴ,

ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪ, ᴅᴀɴ ꜱɪʟɪʜ ʙᴇʀɢᴀɴᴛɪɴʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ʙᴀɢɪ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴋᴀʟ, (ʏᴀɪᴛᴜ) ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀɴ ʙᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪ (ꜱᴇʀᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ): “ʏᴀ ʀᴀʙʙ ᴋᴀᴍɪ, ᴛɪᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀᴋᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴀ-ꜱɪᴀ, ᴍᴀʜᴀ ꜱᴜᴄɪ ᴇɴɢᴋᴀᴜ, ᴍᴀᴋᴀ ᴘᴇʟɪʜᴀʀᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴋꜱᴀ ɴᴇʀᴀᴋᴀ”. [ᴀʟɪ ‘ɪᴍʀᴀɴ/3:190-191].

ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ʜɪᴋᴍᴀʜ. ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴɢɢᴀᴘᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀꜰɪʀ; ᴍᴀᴋᴀ ᴄᴇʟᴀᴋᴀʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀꜰɪʀ ɪᴛᴜ, ᴋᴀʀᴇɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɴᴇʀᴀᴋᴀ. [ꜱʜÂᴅ/38:27].

ᴅɪʟᴀɴꜱɪʀ ꜱɪʀᴀᴍᴀɴɪꜱʟᴀᴍ.ᴄᴏᴍ, ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ʟᴀʜɪʀ ɪᴛᴜ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ. ɪᴛᴜ ʟᴀʜɪʀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴀʟ ᴍᴏɪɴᴜᴅᴅɪɴ ᴅɪ ꜱɪʀᴀᴊɢᴀɴᴊ, ʙᴀɴɢʟᴀᴅᴇꜱʜ. ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ, ʙᴀɴɢʟᴀᴅᴇꜱʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴍᴀʏᴏʀɪᴛᴀꜱ ᴍᴜꜱʟɪᴍ. ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ʙᴀɴɢʟᴀᴅᴇꜱʜ ᴍᴇʏᴀᴋɪɴɪ ꜰᴇɴᴏᴍᴇɴᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴜᴋᴛɪ ᴋᴇᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:IDNNews/SD

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!