Connect with us

#AGAMA

Al-Fatihah,Tul4r pengvrus kan4n KWSP men1nggal dalam kead4an sujvd s0lat dhuha

Published

on

Al-Fatihah,Tul4r pengvrus kan4n KWSP men1nggal dalam kead4an sujvd s0lat dhuha

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱ ᴋᴀɴᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴡᴀɴɢ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ (ᴋᴡꜱᴘ) ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴜᴊᴜᴅ ꜱ0ʟᴀᴛ ᴅʜᴜʜᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇɢᴀᴍʙᴜᴛ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴘᴀɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱʜᴜᴋʀɪ ꜱᴜʟᴀɪᴍᴀɴ, 51, ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅ4ʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 10 ᴘᴀɢɪ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴀʀᴡʜ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴄᴜᴛɪ ꜱ4ᴋɪᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱᴇɴᴛᴜʟ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ʙᴇʜ ᴇɴɢ ʟᴀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘ0ʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ.

“ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀᴡᴀʙ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴊɪʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱʜᴜᴋʀɪ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍɴɢꜱᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅ4ʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴜᴊᴜᴅ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴊᴜʙᴀʜ ᴘᴜᴛɪʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴊɴ4ᴢᴀʜ ꜱʜᴜᴋʀɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ (ʜᴋʟ) ᴅᴀɴ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴇꜱ0ᴋ.

ꜱᴇ ʙ4ᴋ ꜱᴇ ᴅɪʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴅᴀ..

ʙɪʟᴀ ᴛᴛʙᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱʜᴀʀɪɴɢ ɪꜱ ᴄᴀʀɪɴɢ ᴀɴᴛʏ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅʟᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀ ꜱɪʜᴀᴛ..

ʙɪʟᴀ ᴅᴘᴛ ɪɴꜰᴏ ꜱʜᴜᴋʀɪ ꜱᴜʟᴀɪᴍᴀɴ ɢʀ0ᴜᴘ ᴋᴡꜱᴘ..ᴍᴄᴍ ᴛᴀᴋ ᴄᴀʏᴀ ᴛᴅ..ᴛᴜ ʏɢ ꜱᴄʀᴇᴇɴ ꜱʜ0ᴛ ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ᴅɪᴀ..ᴅᴏᴜʙʟᴇ ᴄɴꜰʀᴍ???

ᴇɴ ꜱ0ᴍɪ ᴘᴜɴ ᴍᴄᴍ ᴛᴀᴋ ᴄᴀʏᴀ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴀᴅɪ..

ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ..

ꜱᴇᴅɪʜ..ᴛᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴘ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴍᴀᴀʜᴀᴅ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ʏɢ ɢʀᴏᴜᴘ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴊᴀ..
ᴀɴᴛʏ ᴘᴜɴ ʀᴀʟᴀᴛ ᴛᴀᴋ ᴅᴀɴ ɴᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀᴛ ꜰ2ꜰ ɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ..ᴊᴜꜱᴛ ᴋᴇɴᴀɪ ɴ ꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ᴛʀᴜᴇ ᴛɪᴘᴏɴ ꜱᴀᴊᴀ..

ᴏʀɢ ʙᴀɪᴋ ᴀʟʟᴀʜ ꜱʏɢ..ᴘᴇɴʏᴜᴅᴀʜᴀɴ ʏɢ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀɢ ɪᴅᴀᴍᴋᴀɴ..ᴅɪ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ᴀʟʟᴀʜ ᴅʟᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴜᴊᴜᴅ ꜱ0ʟᴀᴛ ꜱᴜɴᴀᴛ ᴅʜᴜʜᴀ..???

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴏʜɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ2 ᴏʀɢ ʏɢ ʙᴇʀᴛᴀᴋᴡᴀ..ᴀᴀᴍɪɪɴ
ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ..

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CoretanNasihat/HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!