Connect with us

#K.DUNIA

[Video]buk4n set4kat Bella yg ham1l,ad1knya turvt ‘ikvts3rta’,rezeki t4k kem4na2,r1ak w4jah ad1k buat net1zen turvt seb4k

Published

on

[Video]buk4n set4kat Bella yg ham1l,ad1knya turvt ‘ikvts3rta’,rezeki t4k kem4na2,r1ak w4jah ad1k buat net1zen turvt seb4k

ꜱᴇᴍᴀɪᴀᴍ, ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴꜰɪᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ᴀʟɪᴇꜰ ɪʀꜰᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴇʟʟᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ. ɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴍ4ᴋɴᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴛ4ᴋᴀᴛ ʀᴀʜɪᴍ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ‘ʙᴇʀɪꜱɪ’ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴇɪᴀɴɢ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴀɴɴɪᴠᴇʀꜱ4ʀʏ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴍᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴍᴜɪᴜᴛ-ᴍᴜɪᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢʜɪɴ4ɴʏᴀ ᴍᴀɴᴅᴜɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ʀᴇᴀᴋꜱɪ ᴀᴅɪᴋ ʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴜʀᴘʀɪꜱᴇ ʙᴇʟʟᴀ ᴍᴇɴɢ4ɴᴅᴜɴɢ…ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴇɴᴅᴜɴɢ, ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴀʜᴜ

ᴅᴀɪᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʀɪᴛᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴɢɪꜱ4ɴ ᴏʟᴇʜ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʟʟᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ɴᴜʀᴜʟ ᴀʟɪꜱʏᴀ. ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴀᴋᴀ, ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴀɪᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇᴊᴠᴛᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴜɪᴜɴɢɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪ$ᴀʜᴋᴀɴ ʙᴇʀʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴊᴜɢᴀ. ᴅɪᴀ ᴍᴀɪᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴅᴜɴɢ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪʟᴀɪᴜɪɴʏᴀ.

ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇʙᴀʏᴀ…ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴀᴋ ʙᴜʏᴜɴɢ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜ4ᴅᴀᴘɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʀɪɴᴛ4ɴɢᴀɴ ʜᴀᴍɪɪ

ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱ4ɴɢᴋᴀ ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ʙᴇʟʟᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ 2 ʟᴀɢɪ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ᴅɪᴊ4ɴɢᴋᴀ ʙᴀᴋᴀɪ ʜᴀᴍɪʟᴋᴀɴ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ? ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ɪᴛᴜ, ᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴀᴋᴀ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅ0ᴀ ᴀɢᴀʀ 3 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ‘ᴍᴀᴋ ʙᴜʏᴜɴɢ’ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜ4ᴅᴀᴘɪ ꜰᴀꜱᴀ ʜᴀᴍɪɪ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ. ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴜꜱɪᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴀʟɪꜱʏᴀ ʙᴀᴋᴀɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ 7 ʙᴜʟᴀɴ.

ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀᴅɪᴋ ꜱᴀʏ4ɴɢᴋᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ-ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ɴ4ɴɢɪꜱ ᴛᴇʀᴠᴋ

ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ɪᴛᴜ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀɴɢɴʏᴀ ᴀʟɪꜱʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇʜᴀᴍɪɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅ0ᴀ ᴀɢᴀʀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴇʟ4ᴍᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴋᴇʟᴀᴋ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀɪᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ 3 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:ViralNewsUpdate/CoretanNasihat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!