Connect with us

#K.DUNIA

“wlau dudvk dlm kwasan yg dijga peng4wal,blum tntu sel4mat” – Peng4wal p3cah masvk rumah,sel4mba buka pak4ian,wan1ra ser4m tengo rak4man CCTV es0k paginya

Published

on

“wlau dudvk dlm kwasan yg dijga peng4wal,blum tntu sel4mat” – Peng4wal p3cah masvk rumah,sel4mba buka pak4ian,wan1ra ser4m tengo rak4man CCTV es0k paginya

ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ɴɪᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀɪᴋ.

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴄᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ, ʏᴀɴɢ ɴʏᴀʀɪꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ʟɪᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ (ᴄᴄᴛᴠ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀꜱᴀɴɢ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ, ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ.

“ᴘᴀᴅᴀ 10 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴊᴀᴍ 12.14 ᴘᴀɢɪ ʏᴜʏᴜɴ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʟᴀɢɪ. ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀᴋᴀɴ.

“ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴏᴛɪꜰɪᴋᴀꜱɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴄᴄᴛᴠ ᴅᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ‘ᴍᴏᴛɪᴏɴ ᴅᴇᴛᴇᴄᴛᴇᴅ’ ᴀꜱʏɪᴋ ʙʟɪɴᴋ-ʙʟɪɴᴋ (ʙᴇʀᴋᴇʟɪᴘ-ᴋᴇʟɪᴘ). ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴋᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʟɪᴠᴇ ᴄᴄᴛᴠ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʏᴜʏᴜɴ ɴɪꜱꜱᴀ.

guard pecah masuk cctv 4

ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴛᴀꜱ ʀᴜᴍᴀʜ.

ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴄᴄᴛᴠ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢɢᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ʏᴜʏᴜɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

“ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʜʙᴀʀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴜɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜰᴀᴍɪʟɪᴀʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ. ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʙᴀᴊᴜ ᴅɪᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ʏᴜʏᴜɴ.

“ᴅɪᴀ ᴅᴏᴋ ʙᴇʀᴋᴇʟɪᴀʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ɴᴀɪᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ꜱɪᴀᴘ ʙᴜᴋᴀ ʙᴀᴊᴜ ꜱᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴀ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ᴄᴀʟʟ ʏᴜɴ ᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ᴍᴀɴᴀ.

“ᴍᴏᴛɪꜰ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇʀᴏᴍᴘᴀᴋ ᴘᴜɴ. ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴄᴀʀɪ ʏᴜɴ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ɴɪᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴀɪᴋ. ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇʀᴋᴜɴᴄɪ ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ʟᴀɢɪ ᴘᴀɴᴅᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴄᴄᴛᴠ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ɴᴀɪᴋ ᴋᴇ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴛᴀꜱ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

guard pecah masuk cctv 3

ʙᴀᴊᴜ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴜʏᴜɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʏᴜʏᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴄᴄᴛᴠ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀꜱᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴛᴀᴍᴜ.

ʏᴜʏᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴇᴊᴇɴ ɪɴꜱᴜʀᴀɴꜱ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ʟᴏʀᴏɴɢ ʙᴇʀꜱᴇʙᴇʟᴀʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

“ʙɪʟᴀ ᴀʙᴀɴɢ ɪᴘᴀʀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴊᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀᴜꜱ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɴɪ ʟᴀʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴀᴊᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ɢᴜᴀʀᴅ ᴅɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ.

“ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴛᴀᴋᴜᴛ ꜱᴇʀᴀᴍ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴅᴀ. ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ʏᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

guard pecah masuk cctv 5

ʏᴜʏᴜɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ʏᴜʏᴜɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴋᴇꜱ ᴅᴀᴅᴀʜ.

“ʏᴜʏᴜɴ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ. ᴄᴜᴍᴀ ɴᴀᴋ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇɴᴛᴜ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ. ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴊᴀɢᴀ-ᴊᴀɢᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ʏᴜʏᴜɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ʟᴇʙɪʜ 4,300 ᴋᴀʟɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!