Connect with us

#K.SEDIH

bvat tr3nd T1kt0k bers3belh dngan j4sad arw4h b4pa,3 org gad1s dik3cam tervk kerana ‘n4mpkkan’ muka arw4h

Published

on

bvat tr3nd T1kt0k bers3belh dngan j4sad arw4h b4pa,3 org gad1s dik3cam tervk kerana ‘n4mpkkan’ muka arw4h

ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅɪʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ? ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴄᴀʀᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇᴄᴏʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ɢᴀᴅɪꜱ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 18 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ, ɪᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴛʀᴇɴᴅ ‘ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ’ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ‘ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ’ ᴘᴀᴅᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2021 ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ, ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ.

ɪᴀ ᴅɪꜱᴜꜱᴜʟɪ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ‘ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ’ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ 2022 ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴜʙᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ʙᴇʀꜱᴇʙᴇʟᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀᴘᴀ. ᴘᴇʀɢɪɴʏᴀ ᴘᴀᴘᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀʀᴜɴɢ 33 ʜᴀʀɪ ᴅɪ ɪᴄᴜ (ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ).

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴍᴜ ᴘᴀᴘᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴇʜ. ᴀᴍɪɴ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ, ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ.

ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴛʀᴇɴᴅ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ‘ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ’.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ, ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴇᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ.

“ʜᴀʀɢᴀɪʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴀᴅᴀ. ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅɪʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴀʟᴀᴍ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀʜᴇʙᴀᴛ! ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜʟᴍᴜ. ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀᴘᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!