Connect with us

#AGAMA

“Js4d ibu mas1h seg4r” – 2thvn leb1h ibu dij3mput ilahi tapi js4d masih utvh dan el0k

Published

on

“Js4d ibu mas1h seg4r” – 2thvn leb1h ibu dij3mput ilahi tapi js4d masih utvh dan el0k

ʙɪꜱᴍɪʟʟᴀʜ. ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴍ4ᴛɪ ɪᴛᴜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴʏᴀᴀᴡᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇʀᴀꜱᴀɪ ᴍ4ᴛɪ. ɴᴀᴍᴜɴ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴋᴀʜ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀᴀɴ ᴋɪᴛᴀ? ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ. ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀᴍʙᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴀ ᴋᴜᴀꜱᴀ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴍɪɴᴀ ᴊᴀꜱᴍɪɴᴇ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʀᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇᴅᴏᴍᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ. ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴊᴀꜱᴀᴀᴅ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴘᴇʟɪʜᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʙᴀᴜ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴜᴍɪᴋᴀɴ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ᴊᴏᴍ ᴋɪᴛᴀ ɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ.

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴘᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴀɴ ᴋᴜʙᴜᴜʀ ᴍᴀᴋ.

12 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴘ ɪʟʟᴀʜɪ. ᴊᴇɴᴀᴢᴀᴀʜ ᴍᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ, ᴍᴀꜱɪʜ ᴅʟᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋɪᴀᴍ. ᴋᴀɪɴ ᴋᴀꜰᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴛᴀᴋ ᴋᴏʏᴀᴋ, ʙᴀɴᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ᴛᴀʟɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ. ꜱᴜꜱᴜᴋ ʙᴀᴅᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴛᴀᴅɪ. ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱɪꜰᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀʙᴀᴜ. ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʜʙᴀʀ, ᴍᴀʜᴀ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟʟᴀʜ.

ᴅɪᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍʙᴜᴛ. ᴛᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀ ᴏʀɢ ʟᴀɪɴ, ᴛᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇɴᴄ3ʀᴄᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴍᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ. ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ʙᴀᴋ ᴛɪꜱᴜ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴏᴏʏᴀᴋ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴄ3ʀᴄᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴʏᴜᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀʙᴀʀ.

ᴅᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴛᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀʟɪᴘ, ᴍᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴜᴍɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋᴜ ʙᴜʀ ᴀʀᴡᴀᴀʜ ᴀʏᴀʜ. ᴍᴀʜᴀ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟʟᴀʜ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ, ᴀʟʟᴀʜ ʙᴇʀɪ ᴀᴋᴜ ‘ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ’, ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʜɪᴅᴜᴘ ɴɪ, ʜᴀᴛɪ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇɪɴꜱᴀꜰᴀɴ ɪɴɪ. ᴄᴀʀɪ ʀᴇᴅʜᴀ ᴀʟʟᴀʜ.

ᴛᴀʟɪ ᴋᴀɪɴ ᴋᴀꜰᴀɴ ᴍᴀᴋ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ 12 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴍᴀꜱɪʜ ᴇʟᴏᴋ ᴛᴀᴋ ʀᴇᴘᴜᴛ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪꜱɪꜱɪ ᴍ4ʏᴀᴛ.

ᴀᴋʜɪʀ ᴋᴀᴛᴀ
ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴊᴇɴᴀᴀᴢᴀʜɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 12 ᴛᴀʜᴜɴ, ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴋʜɪʀᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ɴᴀɴᴛɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴋᴋʜɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ᴀᴀᴍɪɪɴ ᴀʟʟᴀʜᴜᴍᴍᴀ ᴀᴀᴍɪɪɴ

ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɪꜱʟᴀᴍᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ, ᴍᴀᴋᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱʏᴜʀɢᴀ (ʜ.ʀ ᴀᴛ-ᴛᴀʙʀᴀɴɪ).

ᴡᴀʜᴀɪ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ᴡᴀꜰᴀᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ (ʙᴀʟᴋ ᴅɪ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ), ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀʟ ‘ᴍᴀɴ, ᴀᴍᴀʟ ʟʙᴀᴅᴀʜ, ɪʟᴍᴜ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀᴋʜʟᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ, ᴍᴜᴅᴀʜ-ᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴀᴛɪᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ, ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀɴᴊɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀᴋᴡᴀ.

ᴡᴀʟʟᴀʜᴜᴀʟᴀᴍ…

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:AminaJasmine/ApaCerita

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!