Connect with us

#SELEBRITI

“sy dh bersed1a t1mang an4k ke-5 kalau betvl2 rez3ki kami” – Wawa bvang imp1an ceg4h h4mil diseb4bkn 2bln h4id tk h3nti

Published

on

“sy dh bersed1a t1mang an4k ke-5 kalau betvl2 rez3ki kami” – Wawa bvang imp1an ceg4h h4mil diseb4bkn 2bln h4id tk h3nti

ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢᴀɴ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴡᴀᴡᴀ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴀʟᴀᴛ ᴍᴇɴᴄᴇɢᴀʜ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴ ɪᴍᴘʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀꜱᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴡᴀᴡᴀ, ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴀʟᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ʜᴀɪᴅ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴀᴡᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜᴋᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜ ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢ ɪᴍᴘʟᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀʀᴀᴋᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ʜᴀɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴀᴡᴀʟ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ʙᴜᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴘᴇʀɪᴏᴅ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ.

Wawa timang anak keempat 30 November lalu.

ᴡᴀᴡᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ ᴊɪʙʀɪʟ ᴘᴀᴅᴀ 30 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

“ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ʀᴀᴍᴀᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ʟᴀɢɪ, ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴘᴀꜱᴀɴɢ ᴀʟᴀᴛ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴜᴄɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ɪᴋᴜᴛ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ, ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴜɴɢɢᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ. ᴊᴀᴅɪ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴀʟᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴡᴀᴡᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴꜱ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇᴍᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴀʟᴀᴛ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜ ᴋᴇʜᴀᴍɪʟᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴋ. ᴀᴅᴀ ꜰᴏʟʟᴏᴡᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴅᴍ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴀꜱᴀɴɢ ɪᴍᴘʟᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴡᴀᴡᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇʟɪᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

“ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀʀᴀᴋᴋᴀɴ ᴜꜱɪᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ,” ᴜᴊᴀʀ ᴡᴀᴡᴀ.

ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴀᴇʀɪʟ ᴢᴀꜰʀɪʟ ɪɴɪ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴊɪʙʀɪʟ ɪʙᴛɪꜱᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ 30 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

wawa zainal 3

ᴡᴀᴡᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴏᴀʟ ʜᴀᴍɪʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

ᴡᴀᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴇʀɪʟ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2013 ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴊɪʙʀɪʟ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʜᴍᴀᴅ ꜰᴀᴋʜʀᴜᴅᴅɪɴ ᴀᴛᴛᴀʀ, 8, ʜᴀʏʟᴀ ᴍᴀɢʜꜰɪʀᴀᴛᴜʟ ᴀᴅᴢᴋɪʏᴀᴀ, 6, ᴅᴀɴ ᴀʏʏᴀ ꜱᴏꜰꜰʏᴀ, 2.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ, ᴡᴀᴡᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ꜱɪʙᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘʀᴏᴍᴏꜱɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ᴀɪᴅɪʟꜰɪᴛʀɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!