Connect with us

#C.DUNIA

[VIDEO]j4sad orng yg dh lbih 10tahun dit3mui,mereka angg4p b4u h4nyir itu cumalah bah4n m3ntah dari kil4ng

Published

on

[VIDEO]j4sad orng yg dh lbih 10tahun dit3mui,mereka angg4p b4u h4nyir itu cumalah bah4n m3ntah dari kil4ng

ᴘᴇʀɴᴀʜᴋᴀʜ ᴀɴᴅᴀ ᴛᴇʀʙᴀʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ‘ɢʜᴀɪʙ’ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋʜᴀʙᴀʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴛᴀʜᴜɴ-ᴛᴀʜᴜɴ? ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ, ᴘᴇɴᴄᴀʀɪᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʙᴜɴᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴛᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ. ᴘᴇɴᴜʜ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴍᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪʙ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ʟᴀʀʀʏ ᴇʟʏ ᴍᴜʀɪʟʟᴏ-ᴍᴏɴᴄᴀᴅᴀ ɪɴɪ.

ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ᴍɪʀʀᴏʀ ᴜᴋ, ʟᴀʀʀʏ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪʟᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢɢᴀʟ 28 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ 2009 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀʀɪ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴋɪ ᴀʏᴀᴍ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴜʜ ʀɪʙᴜᴛ ꜱᴀʟᴊɪ. ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ꜱɪ ɪʙᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴀʟᴜꜱɪɴᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ-ꜱᴜᴀʀᴀ ʜᴀʟᴜꜱ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴜʙᴀᴛ ᴀɴᴛɪᴅᴇᴘʀᴇꜱꜱᴀɴᴛꜱ, ᴇᴍᴏꜱɪ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀɢᴀɴɢɢᴜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴇᴋᴏʀɪ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ.

ᴍᴜʟᴀɪ ʀᴇꜱᴀʜ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ʟᴀʀʀʏ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ꜰʟʏᴇʀꜱ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʟᴀʀʀʏ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɪ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ 1 ᴊᴀꜱᴀᴅ ʀᴇᴘᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇᴋᴀᴛ ᴅɪ ᴄᴇʟᴀʜ ꜰʀᴇᴇᴢᴇʀ ʙᴇʀʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴅɪ ꜱᴜᴘᴇʀᴍᴀʀᴋᴇᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ. ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ, ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴛᴇʀʜɪᴅᴜ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴜꜱᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ. ᴍᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴄᴜᴍᴀʟᴀʜ ʙᴀᴜ ʜᴀɴʏɪʀ ʙᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ, ʟᴀʀʀʏ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇᴛɪ ꜱᴇᴊᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ʙᴇʀᴋᴇʟᴜᴀꜱ 18 ɪɴᴄɪ. ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ, ʙᴜɴʏɪ ᴄᴏᴍᴘʀᴇꜱꜱᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ. ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴊᴀꜱᴀᴅɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʀᴇᴘᴜᴛ 100% ᴅᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴅɴᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴɢᴇᴄᴀᴍᴀɴ ɪᴅᴇɴᴛɪᴛɪ. ʙᴀᴊᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀᴋᴀɪ ᴏʟᴇʜ ʟᴀʀʀʏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʟᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ 2009 ʟᴀʟᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜɴɢᴋᴀɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:KisahDunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!