Connect with us

#SELEBRITI

“wat4kku dalam lak0nan pers1s sma dengan cer1ta real1ti saya” – Siti Saleha akvi ada terk4it kis4h per1badi

Published

on

“wat4kku dalam lak0nan pers1s sma dengan cer1ta real1ti saya” – Siti Saleha akvi ada terk4it kis4h per1badi

ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴡᴀᴛᴀᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʟᴇʜᴀ ᴀᴋᴜɪ ɪᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴇʜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʟᴇʜᴀ ᴍᴏʜᴅ ʙᴀʜᴀʀᴜᴍ, 32, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱɪᴋᴀᴘ ᴘʀᴏꜰᴇꜱɪᴏɴᴀʟ ᴅᴀɴ ᴛᴏʟᴀᴋ ᴛᴇᴘɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴜᴢᴀɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ʟᴏᴠᴇ ɪɴ ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ.

“ʙᴇᴛᴜʟ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴛᴇʀᴋᴀɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜ ᴊɪᴡᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴡᴀᴛᴀᴋ.

siti saleha 2

ꜱᴀʟᴇʜᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʟᴀꜰᴀᴢ ᴄᴇʀᴀɪ

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ꜱᴀʟᴇʜᴀ ꜱᴀʜ ʙᴇʀᴄᴇʀᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀʜᴍᴀᴅ ʟᴜᴛꜰɪ ᴀᴢʜᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ᴋʟᴀɴɢ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ 28 ᴊᴜʟᴀɪ 2017 ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ꜱᴀʟᴇʜᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜰʀᴏɴᴛʟɪɴᴇʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴅɪᴛʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ɢʀᴇʏ’ꜱ ᴀɴᴀɴᴛᴏᴍʏ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴛ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ.

“ᴡᴀᴛᴀᴋ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴄᴜʙᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʀᴀꜱᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜰʀᴏɴᴛʟɪɴᴇʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ.

“ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴡᴀʙ ᴛᴇꜱᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʀʙᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴡᴀᴛᴀᴋ ɪɴɪ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴀᴛɴʏᴀ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴅɪᴛʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴄᴏɴᴛᴏʜ.

siti saleha 3

ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʟᴏᴠᴇ ɪɴ ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ

“ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴜᴢᴀɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱɪꜰᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴜᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅʀᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʀɪꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱʜᴀʜ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ, ᴊᴜʟɪᴀ ꜰᴀʀʜᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴀʀᴀ ᴍᴀᴄᴋ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!