Connect with us

#K.DUNIA

lelak1 bersyvkur k3rna m4sih b0leh bern4fas di sa4t in1 – “j1ka bkn ker4na per3mpvan itu jvmpa s4ya,tk tahv klau2 skrng s4ya mas1h hidvp”

Published

on

lelak1 bersyvkur k3rna m4sih b0leh bern4fas di sa4t in1 – “j1ka bkn ker4na per3mpvan itu jvmpa s4ya,tk tahv klau2 skrng s4ya mas1h hidvp”

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴ ᴅᴜɴɢɴʏᴀ ᴛᴜ ʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀ ᴍᴀɴ ꜱᴏ ꜱɪ ᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴠᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴋᴇʀᴀᴛᴀɴ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ,

ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 10 ʜᴀʀɪ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇʀʜᴇɴᴛɪᴀɴ ʙᴀꜱ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴇɢᴀᴛ, ᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴀʀᴀɴ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴛᴀꜱɪᴋ ᴘᴀʏᴀ ʙᴜɴɢᴏʀ, ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 23 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 1996.

“ᴍᴇɴɪᴛɪꜱ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴘᴇʀʜᴇɴᴛɪᴀɴ ʙᴀꜱ. ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴ ᴅᴜɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇɢɪᴛᴜ,”

ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴘᴜᴛᴇʀᴀ ᴢᴀɪɴᴜᴅᴅɪɴ, 21 ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴅɪ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ, ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴘᴜᴛᴇʀᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀᴍᴘᴜᴀɴ ꜰᴀᴛɪᴍᴀʜ, ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢ4ʟɴʏᴀ,

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀᴋɪ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴ ᴅᴜɴɢɴʏᴀ.

“ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴜʟ4ɴ ʟᴀɢɪ. ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱ-ᴛᴇʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ ʟᴀɢɪ

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴜɴɢɢ4ʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴊᴀᴜʜ ᴅɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ʜᴀᴛɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴜᴀʀ, ᴊᴏʜᴏʀ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀᴍᴘᴜᴀɴ ꜰᴀᴛɪᴍᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜰᴀɪʟ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜰᴀɪʟ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴄᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ,”ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ᴅᴀʀɪ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴘᴜᴛᴇʀᴀ, ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴜʟᴜʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴋᴇʀᴀᴛᴀɴ ᴀᴋʜʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜᴋᴜ ʀᴇᴋᴏᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴘᴇʀʜᴇɴᴛɪᴀɴ ʙᴀꜱ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙɪᴅᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 10 ʜᴀʀɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴ ᴅᴜɴɢɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴘᴜᴛᴇʀᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:InfoManafaat/BlogMaze/UpdateInside

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!