Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”nk buat apa sayang,buk4n rez3ki kita” – divji keh1lngan bay1 dal4m kandvngan,tk smp4t ‘j3nguk’ an4k ke-3 

Published

on

[Video]”nk buat apa sayang,buk4n rez3ki kita” – divji keh1lngan bay1 dal4m kandvngan,tk smp4t ‘j3nguk’ an4k ke-3

ᴊɪᴋᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ɪɴɢᴀᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴠɪʀᴀʟ ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴡᴀʟ-ᴀᴡᴀʟ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ꜱᴋᴜᴛᴇʀ ꜱᴀᴊᴀ. ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴍᴀᴛᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴍᴜᴅᴀ ᴀɢᴀʀ ʏᴀᴋɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏɴꜱᴇᴘ ‘ʀᴇᴢᴇᴋɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ’.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ 9 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴛᴀʟᴇᴇʙ ᴍɪᴢᴀᴅ ᴅᴀɴ ᴊᴜʟɪᴀɴᴀ ɴᴀᴢᴀʀᴜᴅɪɴ ᴅɪᴜᴊɪ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ɢᴇɴᴀᴘ 9 ʙᴜʟᴀɴ ‘ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ’ ᴅɪ ʀᴀʜɪᴍ ɪʙᴜɴʏᴀ. ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ɴᴀᴍᴀ ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴇɢᴜᴘᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ. ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴊᴀꜱᴀᴅ ᴀɴᴀᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪɪʀɪɴɢɪ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴋᴜʙᴜʀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀᴋ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘɪʜᴀᴋ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴊᴜʟɪᴀɴᴀ ɴᴀᴢᴀʀᴜᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ-ᴅᴇᴛɪᴋ ᴀᴋʜɪʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ʙᴀʏɪɴʏᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ‘ᴘᴇʀɢɪ’, ᴋᴇᴘᴀʟᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴍᴇᴍᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ 2 ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ꜱɪᴛɪ ᴋʜᴀᴅɪᴊᴀʜ ɢᴀɢᴀʟ ʙᴇʀɴᴀꜰᴀꜱ, ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴇʀʙᴇʟɪᴛ ᴛᴀʟɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴᴀᴊɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ. ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅɪᴅᴜɢᴀ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ᴛᴀᴘɪ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴀɴᴀᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʜɪᴋᴍᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ʜᴀᴅᴀᴘɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ꜱᴀʙᴀʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ 2 ʟᴀɢɪ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia/IGTaleebMizad

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!