Connect with us

#K.SEDIH

“ibu pelvk dngn er4t masa nk j4lan…” – 2 an4k kes4yangan men1nggal dal4m nah4s,hany4 ‘k3libat’ dalam ‘an4kmat4’ yg dpt ing4tkn ken4ngan bersma

Published

on

“ibu pelvk dngn er4t masa nk j4lan…” – 2 an4k kes4yangan men1nggal dal4m nah4s,hany4 ‘k3libat’ dalam ‘an4kmat4’ yg dpt ing4tkn ken4ngan bersma

ᴛᴀɴᴊ0ɴɢ ᴋᴀʀᴀɴɢ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏɴɢᴋᴀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴇɪᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴄ1ᴜᴍ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀ ᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇʀɴᴀᴍ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴘᴇᴛᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

ɴᴜʀʜᴀʏᴀᴛɪ ꜱʜᴀɴᴛɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 54, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴏʀʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴍᴀʀꜱᴏᴍ, 20, ᴅᴀɴ ꜱʜᴀ ꜱᴀʙᴀʀɪɴᴀ, 27, ʏᴀɴɢ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɴʜᴀꜱ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 5 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇɴɢʟᴍʙᴀᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ɪᴛᴜ, ɴᴜʀʜᴀʏᴀᴛɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀɴɢ1ᴀɴɢ-ɴɢ1ᴀɴɢ ᴅɪ ᴛᴇʟɪɴɢᴀɴʏᴀ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

“ꜱʜᴀ ꜱᴀʙᴀʀɪɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɴᴏʀʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴜᴍᴘᴜɪ ᴅᴜɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

“ᴀʀᴡʜ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴀɪᴅɪʟꜰɪᴛʀɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ. ɴᴀᴍᴜɴ, ʜᴀꜱʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴋᴇꜱᴍᴘᴀɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴅɪᴊᴍᴘᴜᴛ ɪɪᴀʜɪ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴛᴏɪᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ, ꜱʜᴀ ꜱᴀʙᴀʀɪɴᴀ ᴘᴇɪᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅʟʜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊɴɢᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ.

ᴛʟᴅᴀᴋ ɪᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ɴᴏʀʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴘᴇɪᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴄ1ᴜᴍ ᴅɪᴀ? ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴍᴘᴀᴋᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴅɪᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇɪᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴄ1ᴜᴍ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴀ ʜᴀɴ ꜱʙᴀᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴀɴᴊ0ɴɢ ᴋᴀ.ʀᴀɴɢ (ʜᴛᴋ), ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴇɴᴛᴏꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ 7 ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴊᴜʀᴜᴡᴀɴɢ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ꜱᴇʀʙᴀɴᴇᴋᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʙᴇʀᴀꜱ1ɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱʜᴀ ꜱᴀʙᴀʀɪɴᴀ ᴅɪ ᴋʟᴀɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɴᴏʀʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴅɪ ꜱʀɪ ᴀɴᴅᴀʟᴀꜱ, ᴋʟᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

“ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴍᴀɪᴀɴɢᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱɴɢᴋᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɪᴇꜱᴇᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀ ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ (ꜱʜᴀ ꜱᴀʙᴀʀɪɴᴀ) ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴇ ᴍᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀɢᴇ ɢᴀꜱ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴅɪʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɴᴏʀʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴘʀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇɪᴀᴍᴀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴘᴇᴍᴇʀɢ1ᴀɴ ᴅᴜᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

“ɪᴇᴍᴀʜ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʙᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀꜱɪʜɪ ᴘʀɢɪ ꜱᴇʀᴇɴᴛᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘ0ʜ ꜱɪɴɢᴋᴀᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ɴᴜʀʜᴀʏᴀᴛɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴅɪᴊɴɢᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʙᴜ ᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀ ᴛᴜ 23 ꜱᴜɴɢᴀɪ ɴɪʙᴏɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ʙᴇ ᴅᴀʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Caramohon/HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!