Connect with us

#K.DUNIA

[Video]”nas1b baik su4mi dh tal4kkn sya” – suam1 kant0i berdu4an dngan gad1s umvr belas4n tahvn

Published

on

[Video]”nas1b baik su4mi dh tal4kkn sya” – suam1 kant0i berdu4an dngan gad1s umvr belas4n tahvn

ꜱᴀʙᴀɴ ʜᴀʀɪ, ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴇʀꜱɪᴀʀ ᴋɪꜱᴀʜ-ᴋɪꜱᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ʀᴜɴᴛᴜʜ ᴅᴇᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴊᴇʀᴜᴍᴜꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴄᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʀᴀɴɢ. ᴍᴀɴᴀ ᴛᴀᴋɴʏᴀ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ.

ᴋɪꜱᴀʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɪɴɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴠɪᴅᴇᴏɴʏᴀ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ. ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ ᴋᴜʀᴀɴɢ 30 ꜱᴀᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀᴊᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴡᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅɪᴀᴍɪ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

ʟᴜʟᴜʜ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ. ᴍᴀʟᴀʜ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ɢᴀᴅɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴋꜱɪ, ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀʟᴀɴɢ ᴋᴀᴄᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀʟᴀʀᴀɴɢ.

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴛᴇɴɢᴋᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀꜰᴀᴢᴋᴀɴ ᴛᴀʟᴀᴋ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʟᴇɢᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀʟᴀᴘᴀɴɢ ᴅᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴘɪꜱᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia/MalaysianUpdateNews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!