Connect with us

#K.SEDIH

“say4ng smpai bila2,det1k in1 ak4n kam1 ing4t” – 2 sah4bat mavt lem4s,tinggal 2 kwn yg tingg4l

Published

on

“say4ng smpai bila2,det1k in1 ak4n kam1 ing4t” – 2 sah4bat mavt lem4s,tinggal 2 kwn yg tingg4l

ᴋᴀᴍᴘᴀʀ: ᴋᴇꜱᴇʀᴏɴᴏᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇʟᴀʜ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀɴᴅɪ-ᴍᴀɴᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʀᴇᴋʀᴇᴀꜱɪ ᴀɪʀ ᴛʀᴊᴜɴ ʙᴀ ᴛᴜ ʙᴇ.ʀᴀɴɢᴋᴀɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ 0ʀᴀɴɢ ᴀꜱɪɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʙᴇʀᴛᴜ ᴋᴀʀ ᴛʀɢᴇᴅɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴜᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ɪᴇᴍᴀꜱ.

ᴊᴜʀᴜᴄᴀᴋᴀᴘ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ) ᴘᴇʀᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍɴɢꜱᴀ ɪᴇᴍᴀꜱ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜰɪᴋʀɪ ᴀᴅᴀᴍ ᴀᴢᴍɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ʜᴀꜰɪᴅᴢ ᴍᴀ’ᴀꜱᴏʀ, ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 20 ᴛᴀʜᴜɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʟɴꜱɪᴅᴇɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴜᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ʟᴀɢɪ ʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʙᴇʀᴋᴇʟᴀʜ ᴅɪ ᴀɪʀ ᴛʀᴊᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴅᴜᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ɪᴇᴍᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀɴᴅɪ-ᴍᴀɴᴅᴀ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ. ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ɴᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ.

“ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴏʟᴇʜ ᴀɴɢɢᴏ ᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴍᴇᴛᴇʀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 11.22 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇʀᴜ ʙᴀᴛᴀɴ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ᴍʏᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛʟɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴄᴇ ᴍᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴊᴀᴍ 10.34 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ʙᴀɪᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ᴋᴀᴍᴘᴀʀ ᴅɪᴋᴇ ᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʙᴀɢɪ 0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴᴄᴀ ʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇɪᴀᴍᴀᴛ ($ᴀʀ). “0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴊᴀᴍ 11.33 ᴘᴀɢɪ,”ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ2 ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍɴɢꜱᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ꜱᴏʟɪʜɪɴ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CaraM0hon/Ber1taHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!