Connect with us

#K.DUNIA

Pncvlik ial4h m4k dn ay4h kandvng send1ri,cvlik an4k dn l3tak di bil1k r4hsia yang rmai tk sngka

Published

on

Pncvlik ial4h m4k dn ay4h kandvng send1ri,cvlik an4k dn l3tak di bil1k r4hsia yang rmai tk sngka

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴄᴜʟɪᴋ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ʙɪʟɪᴋ ʀᴀʜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ᴘᴀɪꜱʟᴇᴇ ꜱʜᴜʟᴛɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴄᴜʟɪᴋ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2019 ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴄᴀʏᴜɢᴀ ʜᴇɪɢʜᴛꜱ, ɴᴇᴡ ʏᴏʀᴋ, ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ.

ᴘᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴀᴋɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ, ᴋɪᴍʙᴇʀʟʏ ᴄᴏᴏᴘᴇʀ, 33, ᴅᴀɴ ᴋɪʀᴋ ꜱʜᴜʟᴛɪꜱ ᴊʀ, 32, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪ ꜱᴀᴜɢᴇʀᴛɪᴇꜱ, ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴜᴛᴀʀᴀ ɴᴇᴡ ʏᴏʀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ. ᴇᴋᴏʀᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴍᴇɴɢɢᴇʟᴇᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴀʀᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪ ꜰᴀᴡɴ ʀᴏᴀᴅ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋɪʀᴋ ꜱʜᴜʟᴛɪꜱ ᴊʀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱʜᴜʟᴛɪꜱʜ ꜱʀ, 57.

ʙɪʟɪᴋ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴏʟɪꜱ, ꜱʜᴜʟᴛɪꜱ ᴊʀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀɪꜱʟᴇᴇ ʙᴇʀᴀᴅᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ, ᴅᴇᴛᴇᴋᴛɪꜰ ᴇʀɪᴋ ᴛʜɪᴇʟᴇ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴅᴀʀɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀʜ ᴛᴀɴᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ.

ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜʟᴜʜ ʟᴀᴍᴘᴜ ꜱᴜʟᴜʜ ᴋᴇ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴘᴀʀᴀ ᴅᴇᴛᴇᴋᴛɪꜰ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ᴋᴀᴋɪ ᴋᴇᴄɪʟ.

ᴋɪᴍʙᴇʀʟʏ ᴄᴏᴏᴘᴇʀ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴜʟɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʜᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴋɪᴍʙᴇʀʟʏ ᴄᴏᴏᴘᴇʀ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴛᴀɴɢɢᴀ.

“ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ, ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀʜ ᴛᴀɴᴀʜ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀᴘᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴜʟɪᴋɴʏᴀ, ᴋɪᴍʙᴇʀʟʏ ᴄᴏᴏᴘᴇʀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ʙᴇʀꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ɢᴇʟᴀᴘ ᴅᴀɴ ʙᴀꜱᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴀᴜɢᴇʀᴛɪᴇꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴀᴜɢᴇʀᴛɪᴇꜱ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪɴɪʟᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴅɪᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴀʜɴʏᴀ.

ᴄᴏᴏᴘᴇʀ, ꜱʜᴜʟᴛɪꜱ, ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ᴋɪʀᴋ ꜱʜᴜʟᴛɪꜱ ꜱʀ, 57, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀᴍᴘᴜʀ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!