Connect with us

#AGAMA

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴊᴀꜱ4ᴅ ᴅᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ” – Jas4d pasngan Gvru Al-quran mas1h ters3rlah seg4r dan berb4u harvm

Published

on

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴊᴀꜱ4ᴅ ᴅᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ” – Jas4d pasngan Gvru Al-quran mas1h ters3rlah seg4r dan berb4u harvm

ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ 1,400 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴀᴄᴀ, ᴅɪᴀᴍᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ.

ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙɪɴ ‘ᴀᴍʀ ʀᴀᴅʜɪʏᴀʟʟᴀʜᴜ ᴀɴʜᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ:

ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ɴᴀɴᴛɪ, ‘ʙᴀᴄᴀʟᴀʜ ᴅᴀɴ ɴᴀɪᴋʟᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴀʀᴛɪʟᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴇɴᴛᴀʀᴛɪʟɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴᴍᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋʜɪʀ ᴀʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ʙᴀᴄᴀ.” (ʜᴀᴅɪꜱ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʙᴜ ᴅᴀᴜᴅ, ᴀᴛ-ᴛɪʀᴍɪᴢɪ ᴅᴀɴ ɪʙɴᴜ ʜɪʙʙᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀɴᴀᴅ ʜᴀꜱᴀɴ).

ᴍᴀʟᴀʜ ᴋᴇʟᴇʙɪʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴀʏᴀᴛ, ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟɪᴘᴀᴛɢᴀɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ 10 ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ.

ᴅᴀɪᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀᴅɪꜱ, ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙɪɴ ᴍᴀꜱ’ᴜᴅ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ, ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ:

“ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴜʀᴜꜰ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ. ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʟɪᴘᴀᴛɢᴀɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴜʟᴜʜ ᴋᴀʟɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀʟɪꜰ ʟᴀᴍ ᴍɪᴍ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴜʀᴜꜰ, ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟɪꜰ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴜʀᴜꜰ, ʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴜʀᴜꜰ ᴅᴀɴ ᴍɪᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴜʀᴜꜰ.” (ꜱᴜɴᴀɴ ᴛɪʀᴍɪᴢɪ).

ᴍᴀʟᴀʜ ᴅᴀɪᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀᴅɪꜱ ᴅɪʀɪʏᴀᴡᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀɪꜱʏᴀʜ, ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ:

“ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ (ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴɴʏᴀ) ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ. ᴀᴅᴀᴘᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ-ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇꜱᴜʟɪᴛᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴘᴀʜᴀʟᴀ.” (ꜱᴀʜɪʜ ʙᴜᴋʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ).

ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅɪ ᴀʟᴀᴍ ʙᴀQᴀ’.

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ʜᴀᴊɪ ᴍᴅ ʀᴀᴏꜰ ʏᴀɴɢ ᴊɴ4ᴢᴀʜɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴜᴛᴜʜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋʙᴜʀɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴀᴜ ʜᴀʀᴜᴍ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ 11 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪ ᴋᴇ ʙᴠᴍɪᴋᴀɴ.

ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ᴊꜱ4ᴅ ɪɴɪ ᴍᴜʟᴀ ᴛᴜʟᴀʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴘᴇɴɢɢ4ʟɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋʙᴜʀ ʟᴀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴘᴇᴍʙɪɴᴀᴀɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʟᴇʙᴜʜʀᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴀᴍᴀᴛ, ᴊᴏʜᴏʀ.

ᴊꜱ4ᴅ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴇʟᴏᴋ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴘᴜᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ꜱᴇᴍᴜʟᴀᴊᴀᴅɪ ᴊꜱᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴘᴇᴄᴀʜ ᴘᴇʀᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴍᴀɪᴀʜ ᴋᴀɪɴ ᴋᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴜᴛ ᴊɴ4ᴢᴀʜ ɪɴɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴜᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴇɪᴀᴘᴜᴛɪ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴛ4ɴᴀʜ.

ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇɴɢᴀʟɪʜᴀɴ ᴋʙᴜʀ ɪᴀᴍᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ɪᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ʙᴇɴᴀʀ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪɴɪ, ᴊꜱ4ᴅɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴀᴜ ʜᴀʀᴜᴍ ꜱᴇᴍᴇʀʙᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪᴛᴜ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴄᴜᴄᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴜʀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ ɪɴɪ, ᴅᴀɴɪᴀʟ-ꜱᴀɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴊᴀꜱ4ᴅ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ, ᴋᴀᴘᴀɴ ᴅɪᴛᴜᴋᴀʀ ʙᴀʀᴜ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜᴍᴘᴀ 1ꜱᴛ ᴊꜱᴀᴅ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴇɪᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴀɢɪᴛᴀᴜ.

ᴘᴀꜱᴀʟ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀᴍᴘᴀᴜ ʀᴀᴍᴀɪ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴜʀᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴊɴ4ᴢᴀʜ.

ᴀʀᴡʜ ᴛᴏᴋʙᴀᴋ 1ꜱᴛ ᴛɪᴍᴇ 1998 ᴋᴇʙᴜᴍɪ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴅɪᴀ, ᴋᴀʟɪ ᴋᴇ-2 2013 ᴏʟᴇʜ ᴄᴜᴄᴜ-ᴄᴜᴄᴜ ᴅɪᴀ.

ᴀʀᴡᴀʜ ᴛᴏᴋ ᴛᴏᴘᴀʜ ᴘᴜʟᴀ 1999 ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪ ᴏʟᴇʜ ᴄɪᴄɪᴛ2 ᴅɪᴀ 2013

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴊᴀꜱ4ᴅ ᴅᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ.

ᴛᴀᴘɪ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɴɢɢᴀᴘ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴛᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴀᴍᴀɪᴀɴ ᴋᴀɴ? ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀᴋ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tsnNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!