Connect with us

#K.DUNIA

Seb3lum dit4ngkap,bnyak h4l yg berlaku,ini kata se0rang s4ksi,svspek bag4ikan ‘dir4suk’

Published

on

Seb3lum dit4ngkap,bnyak h4l yg berlaku,ini kata se0rang s4ksi,svspek bag4ikan ‘dir4suk’

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ʟᴀʟᴜ, ᴛᴜɪᴀʀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴠɪᴅᴇ0 ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴋ3ᴊᴀᴍ, ᴍᴇɴᴛᴇʀ4ᴊᴀɴɢ 0ʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴀʏᴀ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ.

ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴜʀɪᴀɴɪ ᴍᴅ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙ00ᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ, ᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴊɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀɪ ʙᴇʀꜱᴇʙᴇɪᴀʜᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇ0, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɢᴀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀᴀꜱᴠᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴ ʏᴇᴘᴀᴋ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ʙᴀᴅᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ. ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴇɴᴅ4ɴɢ ᴍɴɢꜱᴀ.

ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ᴍᴇʀ4ʏᴜ-ʀ4ʏᴜ ᴀɢᴀʀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴɢɢ0ꜱ0ᴋ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ᴍɴɢꜱᴀ.

“ɴɪ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴀʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀɪɪʙᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅ4ᴅᴀʜ…”

ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴ ᴊᴇɪᴀꜱᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅ4ᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴊɪʀᴀɴ-ᴊɪʀᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛ4ᴋᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋʟʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅ3 ʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 0ʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ.

“ꜱ4 ᴋɪᴛ ʟᴀ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴜ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ…”

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋ0ᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍ4ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɢ4 ɴᴀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɢᴀʀ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘ0ʟɪꜱ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴇᴀᴅɪɪᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴍᴀɪᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀɪᴀꜱᴀɴ

ᴛᴜɪᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴠɪᴅᴇ0 ᴅɪᴍᴀɴᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢ4ꜱᴀʀɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ‘ᴋᴜɴᴊᴜɴɢɪ’ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴘɪʜᴀᴋ ᴘ0ʟɪꜱ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴅᴜᴀɴ.

ᴠɪᴅᴇ0 ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 30 ꜱᴀᴀᴛ ᴛᴜɪᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋꜱ1 ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʟᴀꜱ ɪʜꜱᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅ4ᴋ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ᴋᴀᴡᴀɪᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪʀɪɴʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴇʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘ0ɪɪꜱ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʏᴀɴ ᴅᴇᴘᴜᴛɪ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ꜱʜᴀʜɴᴀᴢ ᴀᴋʜᴛᴀʀ ʜᴀᴊɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱ4ʜᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪʀɪ ᴍɴɢꜱᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴀɢ1ʜ ᴅᴀᴅ4ʜ ᴛᴇɢᴀʀ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇᴍᴠᴋᴜʟ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴅ4 ᴅᴀʜ.

“ᴍɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ꜱ4 ᴋɪᴛ ᴅɪ ᴅᴀᴅ4ʜ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘ0ʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴀɴɴʏᴀ.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴘᴇᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱʜᴀʜɴᴀᴢ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 6.45 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʟᴜʙᴜᴋ ʙᴏɪᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴅᴀɴ ꜱɪᴀ ꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴊᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴀ4ᴋɪᴛ ᴍᴇɴ ᴛ4ʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴋᴀᴅ 0ʀᴀɴɢ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴜᴘᴀʏᴀ (0ᴋᴜ) ᴍᴇɴᴛ4ʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴍɴɢꜱᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 323 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇ ᴋꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 18 ᴀ ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇɢ4 ɴᴀꜱᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ (ᴀᴋʀᴛ) 2012.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:C0retanNAs1hat/Viral.cappucinolatte

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!