Connect with us

#K.DUNIA

“keh1dupn sek3luarga tnggal di St0r Baja” – sed1h lih4t 1 kluarga t1nggal di St0r Baja,nntikn info set3rusnya

Published

on

“keh1dupn sek3luarga tnggal di St0r Baja” – sed1h lih4t 1 kluarga t1nggal di St0r Baja,nntikn info set3rusnya

ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ: ʟɪᴍᴀ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀꜱɪʀ ᴛᴏᴋ ᴋᴀᴍʙɪɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴛᴏʀ ʙᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴇʟᴇᴋᴛʀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴛᴏʀ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴀʜᴀɢɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴀᴘᴜʀ, ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴜᴀɴɢ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʀɪɴɢ ᴅɪᴘᴀꜱᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ʀᴜᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪᴅᴜʀ ʀ ᴍᴏɴᴀʟɪᴢᴀ ʀ ʙᴇʀᴀʜɪᴍ, 42, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ᴀᴢʟɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ɢʜᴀɴɪ, 46, ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʀ ᴍᴏɴᴀʟɪᴢᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇɴᴀɴᴀᴍᴀɴ ꜱᴀʏᴜʀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ꜱᴛᴏʀ ᴍɪʟɪᴋ ᴀɢᴇɴꜱɪ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ʙᴀᴊᴀ, ʀᴀᴄᴜɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇꜱɪɴ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ꜱᴀʏᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴡᴀ ʀᴍ200 ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʟᴜᴍ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ, ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴍᴀʏᴀɴ, ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴅᴜᴅᴜᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ʀ ᴍᴏɴᴀʟɪᴢᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ᴋᴜɴʏɪᴛ, ᴍᴇɴᴛɪᴍᴜɴ ᴅᴀɴ ᴊᴀɢᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴏᴅᴀʟ ʙᴀɢɪ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ɪ-ꜱɪɴᴀʀ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ꜱᴛᴏʀ ɪᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇɴᴀɴᴀᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ, ᴇɴɢɢᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴍᴀʀᴀ, ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 14 ᴅᴀɴ 16 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ 11 ᴛᴀʜᴜɴ.

“ᴛɪᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴇʟᴇᴋᴛʀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴛᴏʀ ɪɴɪ ᴊᴀᴅɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴜᴀɴɢ ᴀɪʀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴍᴀɴᴅɪ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴘᴇʀɪɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴀɴᴄᴀᴍ ʜᴀɪᴡᴀɴ ʙᴇʀʙɪꜱᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋ.

ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴡᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ʟᴀɪɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴋᴀ ᴍɪʟɪᴋ ᴀᴢʟɪɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʟɪᴍᴀ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴜɴᴊᴜɴɢᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ, ᴄᴇᴍᴘᴀᴋᴀ ᴍᴇʀᴀʜ ᴀꜱɴᴀꜰ ꜱᴏᴄɪᴇᴛʏ ᴅɪᴡᴀᴋɪʟɪ ᴄʜᴇ ɴᴏʀʜᴀʏᴀᴛɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴢᴀᴋᴀᴛ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴡᴀᴋɪʟ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴅᴜɴ) ᴘᴀɴᴄʜᴏʀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴅᴜɴ, ᴀʟᴀᴍ ꜱᴏʟᴀʜ ᴀᴡᴀɴɢ ʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɪᴋ ᴘᴜʟɪʜ ꜱᴛᴏʀ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ʟᴀɪɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:InfoManaf4at/HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!