Connect with us

#K.SEDIH

suami isteri terjvnam dlm svngai berj4ya din4ikkn,jas4d svami blum dijvmpai – “hany4 ker3ta dijvmpai,km ak4n sunggvh mncar1 jas4d Shukri”

Published

on

suami isteri terjvnam dlm svngai berj4ya din4ikkn,jas4d svami blum dijvmpai – “hany4 ker3ta dijvmpai,km ak4n sunggvh mncar1 jas4d Shukri”

ʙᴇꜱᴜᴛ: ᴘ4ᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴜɴᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛᴇᴍʙɪʟᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 6.25 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴀʟᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ʙᴇꜱᴜᴛ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴊᴜꜱᴏʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱʜᴜᴋʀɪ ᴡᴀʜᴀʙ, 52, ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴛᴏʏᴏᴛᴀ ʜɪʟᴜx ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʜ1ʟᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴅᴀꜱᴀʀ ꜱᴜɴɢᴀɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴛᴇʀ ᴘᴀᴅᴀ 5.15 ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

“ᴊᴀʀᴀᴋ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴛᴇᴍʙɪʟᴀ ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 10 ᴍᴇᴛᴇʀ. ɪᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ɴᴀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋʀᴇɴ.

“ᴊᴀꜱᴀᴅ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴛᴀᴡᴀɴɢ, ʙᴀᴄʜᴏᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ꜱᴀʀ) ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 6 ᴘᴀɢɪ, ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ꜱʜᴜᴋʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴀᴢɪᴢᴀʜ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ, 51, ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ, ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀᴊᴜɴᴀᴍ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜɴɢᴀɪ.

ᴀᴢɪᴢᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɢᴀʏᴜᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 7 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜɴɢ 8 ᴘᴀɢɪ ᴇꜱᴏᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴀʀɪᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴀꜱᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇɴᴄᴀʀɪᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇʀᴍᴜᴋᴀᴀɴ.

“ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇɴᴄᴀʀɪᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ 20 ᴍᴇᴛᴇʀ ʀᴀᴅɪᴜꜱ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʟɪᴍᴀ ʙᴏᴛ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ᴅᴜᴀ ᴍɪʟɪᴋ ʙᴏᴍʙᴀ, ᴅᴜᴀ ᴍɪʟɪᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴀᴘᴍ) ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴀꜱᴇᴛ ᴘᴏʟɪꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ 26 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙʙᴘ ʙᴇꜱᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴊᴇʀᴛɪʜ, 10 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴀᴘᴍ ᴅᴀɴ 15 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɪᴛᴜ, ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴇꜱᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴀɪʀ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴜʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀʀᴜꜱ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SembangDvnia/HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!