Connect with us

#K.SEDIH

[Video]”Ya Allah,Ayah takvt…” – bap4 tunjuk sk1ll na1k mot0r,ad1k pkai tel3kung d dep4n mnjadi perh4tian sbb takvt

Published

on

[Video]”Ya Allah,Ayah takvt…” – bap4 tunjuk sk1ll na1k mot0r,ad1k pkai tel3kung d dep4n mnjadi perh4tian sbb takvt

ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀʏᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀʏᴀᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴜꜱɪᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴜᴍ ʟᴇʟᴀᴋɪ, ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋꜱɪ-ᴀᴋꜱɪ ʟᴀɢᴀᴋ ɴɢᴇʀɪ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴᴀɴ.

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ
ɴᴀᴍᴜɴ, ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʙᴀᴡᴀ-ʙᴀᴡᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ, ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪᴋᴀɢᴜᴍɪ ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ.

ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴍɪʟɪᴋ @ᴍʏ_ᴄʀɪᴍᴇᴡᴀᴛᴄʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇᴍʙᴏɴᴄᴇɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴀᴋꜱɪ ‘ᴡʜᴇᴇʟɪᴇ’ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀʏᴀᴋᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ᴛᴀɴɢɪꜱᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛᴀᴋᴜᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋꜱɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ.

ᴘᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴊᴜɢᴀ ɢᴀʟᴀᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴀᴋꜱɪ ʟᴀɢᴀᴋ ɴɢᴇʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ.

ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴋ ᴘɪʟɪʜ ʙᴀᴘᴀᴋ
ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴀᴍ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙɪᴊᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ɪᴛᴜ ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋꜱɪ ᴡʜᴇᴇʟɪᴇ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢɢᴀᴅᴀɪᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ʜᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴏɴᴛᴇɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀꜰᴀᴇᴅᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Ohmymedia/TWT

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!