Connect with us

#SELEBRITI

[Vide0]”smoga mas3 ke smsa akan ba1k,D0akan saya ya kwn2″ – Aaron Aziz ded4h hid4p tum0r

Published

on

[Vide0]”smoga mas3 ke smsa akan ba1k,D0akan saya ya kwn2″ – Aaron Aziz ded4h hid4p tum0r

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴀʀᴏɴ ᴀᴢɪᴢ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ ᴛᴜᴍᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 45 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʀɪᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀᴛ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴀʙᴀɴɢ ʟᴏɴɢ ꜰᴀᴅɪʟ ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱɪɴ ᴘᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴊᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ.

“90 ᴍɪɴɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɴᴅᴀ ɴɪ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴄᴜᴛɪ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɴɪ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴀᴀʀᴏɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴜʙᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴇʀɪᴛ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ.

“ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴀʙᴀɴɢ ꜱᴇɴʏᴜᴍ ꜱᴀɴᴀ ᴋᴇᴛᴀᴡᴀ ꜱɪɴɪ, ᴛᴀᴘɪ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙɪʟᴀ ʜᴀᴛɪ ᴀʙᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ.. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴛᴜᴍᴏʀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ᴋᴀta2 ᴘᴜʟᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ #ᴄᴇʀᴠɪᴄᴀʟꜱᴘᴏɴᴅʏʟᴏꜱɪꜱ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʟᴇʜᴇʀ ᴅᴀɴ #ꜱᴄʜᴡᴀɴɴᴏᴍᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴇɴɪꜱ ᴛᴜᴍᴏʀ ꜱᴀʀᴀꜰ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ꜱᴀʀᴀꜰ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴀᴀʀᴏɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀʀᴀꜰ ᴛᴇʀꜱᴇᴘɪᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʟᴇʜᴇʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:OMM/Twitt3rAaronAziz

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!