Connect with us

#K.DUNIA

“T0long saya dn an4kku,dh ‘kervan’ dah ni” – k0s 6 ub4t rm300k,an4k sulvng hid4p kans3r neur0blast0ma

Published

on

“T0long saya dn an4kku,dh ‘kervan’ dah ni” – k0s 6 ub4t rm300k,an4k sulvng hid4p kans3r neur0blast0ma

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴀʏᴜ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ɴᴇᴜʀᴏʙʟᴀꜱᴛᴏᴍᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ꜱᴀʀᴀꜰ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ ᴅɪɴᴜᴛᴜxɪᴍᴀʙ ʙᴇᴛᴀ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ300,000.

ꜱᴜʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ɴᴜʀ ᴀɪɴɪ ᴍᴀɴꜱᴏʀ, 32, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜰɪʀᴀꜱ ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴋᴀʀᴜᴅɪɴ, 7, ᴅɪᴅɪᴀɢɴᴏꜱ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ꜱᴀʀᴀꜰ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘ3ᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ (ʜᴡᴋᴋᴋʟ) ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ.

“ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜰɪʀᴀꜱ ʙᴀʀᴜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋɪᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ɢɪʟɪʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ‘ʙᴏɴᴇ ᴍᴀʀʀᴏᴡ ᴛʀᴀɴꜱᴘʟᴀɴᴛ’.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ ᴅɪɴᴜᴛᴜxɪᴍᴀʙ ʙᴇᴛᴀ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ300,000,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜰɪʀᴀꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ ɪʟᴍᴜ ᴅɪ ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀɴᴊᴜᴛᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ. ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜰɪʀᴀꜱ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴜᴀʀᴀɴ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴄᴇʀɪᴀ… ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʙᴜᴀʟ, ɴᴀᴍᴘᴀᴋʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴋᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ.

“ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴛᴜʟᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢɴʏᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ‘ᴄᴏᴍᴘʀᴇꜱꜱ’. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴜɴʏɪ ɴᴀᴅᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜʙᴀᴛ ᴋɪᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ.

“ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋɪᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ, ᴅɪᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʟᴇᴛɪʜ, ᴘᴜᴄᴀᴛ, ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴ, ᴅᴇᴍᴀᴍ, ᴜʟꜱᴇʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴇʟɪᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

MUHAMMAD Aiman Firas (kiri) bersama ibunya, Nur Aini. FOTO Ihsan Nur Aini Mansor

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴋᴀʀᴜᴅɪɴ ʜᴀᴍꜱɪᴅɪɴ, 34, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴏꜱ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ʜᴀʀɢᴀ ᴜʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴛɪɴɢɢɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴊᴜʀᴜᴛᴇʀᴀ ᴋɪᴍɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜰɪʀᴀꜱ, ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴅᴜᴀ ʟᴀɢɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴍᴍᴀʀ ꜰᴀʏʏᴀᴅʜ, 5, ᴅᴀɴ ɴᴜʀ ᴀɪꜱʏᴀʜ ꜰᴀʟɪꜱᴀʜ, 12 ʙᴜʟᴀɴ.

“ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜰɪʀᴀꜱ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ʙᴏᴛᴏʟ ᴜʙᴀᴛ ᴅɪɴᴜᴛᴜxɪᴍᴀʙ ʙᴇᴛᴀ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ʀᴍ50,000 ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴏᴛᴏʟ. ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ (ᴡᴀɴɢ ᴜʙᴀᴛ). ʜᴀʀɢᴀ ꜱᴇʙᴏᴛᴏʟ ᴜʙᴀᴛ ᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ɴᴀᴋ ʙᴇʟɪ.

“ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀɪᴍᴀɴ ꜰɪʀᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ᴅᴀɴᴀ ᴜʙᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜʟᴀʜ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

“ᴊᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴅɪ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴀᴍᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪɴʏᴀ. ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:HarianMetro/SembangDunia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!