Connect with us

#K.DUNIA

Jir4n ad4 m0tif burvk nk hal4u kelvar rum4h – “dh 3kli jab4tan ag4ma serbv j4nda”

Published

on

Jir4n ad4 m0tif burvk nk hal4u kelvar rum4h – “dh 3kli jab4tan ag4ma serbv j4nda”

ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ꜱᴛɪɢᴍᴀ ʙᴜʀᴜᴋ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴊᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇᴍᴇɴᴀᴛᴋᴀɴ. ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴀɢɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ, ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀᴛᴇᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴜꜱᴜᴋ ʜᴀᴛɪ. ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴇɴᴀ-ᴍᴇɴᴀ, ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇɴᴏɴᴏʜ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴜᴀɴ ᴍɪʀᴀ.

ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ. ᴋᴇꜱᴀʟ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴜʜʀɪᴍ, ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 12.30 ᴍᴀʟᴀᴍ.

ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ ʟᴀɢɪ, ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ 3 ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀʙᴜ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱɪᴀɴɢ. ɪɴɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇɴɢɢᴜʀɪꜱ ʜᴀᴛɪ ᴘᴜᴀɴ ᴍɪʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ʀᴜᴘᴀ ᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇɴɢʜɪɴᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ʙᴜᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ.

ʙᴇʀʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴋᴀᴘ ᴊɪʀᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴀʟꜱᴜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 40 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛɪꜰ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ. ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴍᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ᴊɪʀᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!