Connect with us

#K.DUNIA

D0ktor bel4h kak1 ustaz azhar tip1 xda drh yg kelvar – “d0ktor mash belvm dpaat kes4n penyak1t ustaz”

Published

on

D0ktor bel4h kak1 ustaz azhar tip1 xda drh yg kelvar – “d0ktor mash belvm dpaat kes4n penyak1t ustaz”

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ᴇʟɪᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 49 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴇɴᴀᴍ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴘᴀᴋᴀʀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ɢᴀɢᴀʟ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ.

ɪᴋʜᴛɪᴀʀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛɪꜰ
ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴀᴋᴜɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ɪꜱᴛɪQᴀᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪᴋʜᴛɪᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴏᴅᴇɴ ᴅᴀɴ ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛɪꜰ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴅᴀᴘɪ.”

ᴋᴀᴛᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ʟᴀɢɪ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴍʀɪ, ᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ꜱᴘᴇꜱɪᴍᴇɴ.

ᴊᴀᴅɪ ʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛɪꜰ. ᴛᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ.”

ᴋᴀᴋɪ ᴅɪʙᴇʟᴀʜ ᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅᴀʀᴀʜ
ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴅɪʙᴇᴅᴀʜ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴀʟᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅᴀʀᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ ᴄᴀɪʀ ᴅᴀʀᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀᴋɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ɪᴢɪɴᴋᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀʜ. ʙɪʟᴀ ᴅɪʙᴇʟᴀʜ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ɴᴀɴᴀʜ.”

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ.

ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ᴇʟɪᴀꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴜʜᴋᴀɴɴʏᴀ, ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Hang1tSang4t

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!