Connect with us

#K.DUNIA

“prnh ay4h hntr du1t rm10,bila smpai bas4h spnuhnya,’peng0rb4nnmu tl dis1akn'” – an4k ‘bal4sjas4’ ay4h dnga beri 7A SPM

Published

on

“prnh ay4h hntr du1t rm10,bila smpai bas4h spnuhnya,’peng0rb4nnmu tl dis1akn'” – an4k ‘bal4sjas4’ ay4h dnga beri 7A SPM

”ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ, ᴀʏᴀʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀꜱᴀʜ ᴋᴜʏᴜᴘ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ10 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ,”

ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʟᴜᴀʜᴀɴ ᴀɴɪꜱꜱᴀ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ, 18, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴘᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍᴀɴɢᴋɪɴ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴄᴇᴍᴇʀʟᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴊɪʟ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴘᴍ) 2020.

ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜᴋᴀɴ, ᴀɴɪꜱꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ 7ᴀ ᴅᴀɴ 2ʙ ʙᴜᴀᴛ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʙᴇʀꜱᴜꜱᴀʜ ᴘᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʟᴇʙɪʜ 40 ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇᴋᴏʟᴀʜᴋᴀɴɴʏᴀ.

ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ (ꜱᴍᴋ) ᴍᴜɴꜱʜɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʀᴀᴍʙᴀɪ, ᴊᴀꜱɪɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇꜱᴀɴɢ ʟᴀᴜᴛ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ʙᴀᴘᴀ, ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ᴍᴅ. ᴊᴀꜱ, 63, ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʀᴀᴍʙᴀɪ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴜʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

” ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʟᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ.

” ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ, ᴇᴍᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴɢ ʟᴀᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ.

” ᴍᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ, ᴀʏᴀʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀꜱᴀʜ ᴋᴜʏᴜᴘ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ10 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇꜱᴀɴɢ ʟᴀᴜᴛ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀɴɪꜱꜱᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴊɪᴋᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴘᴇʟᴇᴘᴀꜱᴀɴ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ, ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴅɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ꜱᴇɴᴛʀᴀʟ

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴘᴀᴛᴀʜ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ʙᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ.

” ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ʙᴇʀᴊɪᴍᴀᴛ ᴄᴇʀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴊᴀʀᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀᴊɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʀᴇʜᴀᴛ.

” ɴᴀᴍᴜɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴘᴀʀ, ᴀᴅᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴛᴀꜱ ʙᴀʟᴀꜱᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ.

” ɢᴜʀᴜ-ɢᴜʀᴜ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴅᴏʀᴏɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴏᴋᴜʀɪᴋᴜʟᴜᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴅɪᴘʀᴀᴋᴛɪᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ꜱᴘᴍ ᴘᴀᴅᴀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴀɴɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ‘ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ’ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙɪᴍʙɪᴛ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴀꜱʀᴀᴍᴀ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜰᴏᴋᴜꜱɴʏᴀ ᴛᴇʀɢᴀɴɢɢᴜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴏᴛɪᴠᴀꜱɪ ʙᴜᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀᴊɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ.

” ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʜᴀᴊᴀᴛ, ʙᴀᴄᴀᴀɴ ʏᴀꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴀɴɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴊᴏʜᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴇ-ʜᴀꜰᴀᴢᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇɴᴇɴɢᴀʜ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ᴀɴɪꜱ, ᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴄᴀᴅᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴋᴇ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴀᴡᴀᴍ (ɪᴘᴛᴀ) ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴋᴇ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀʙɪᴅɪɴ (ᴜɴɪꜱᴢᴀ) ᴅᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴛᴇᴋɴᴏʟᴏɢɪ ᴍᴀʀᴀ (ᴜɪᴛᴍ).

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ɪʙᴜɴʏᴀ, ɴᴏʀ ᴀɪɴɪ ᴍᴇꜱʟᴀɴ, 54, ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴇʀʙᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇꜱᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇꜱɪ ᴘᴅᴘʀ.

ꜱᴜʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ, ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛɪᴍʙᴜʟ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀɴɪꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʀᴜɴɢᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

” ᴀᴋꜱᴇꜱ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴋ, ᴀɴɪꜱꜱᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʟɪᴘᴜᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀɢᴀɴᴊᴀᴋ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ.

” ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴀᴍ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ, ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴀᴍ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ, ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ.

” ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Inf0Manafa4t/DiyanatulAtiqahZakarya

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!