Connect with us

#AGAMA

Cer1ta det1k sed1h ketika masvk islam,gad1s Tha1land mengis,bnyk dug4an perlv dit3mpuh ke jal4n yg ‘ben4r’

Published

on

Cer1ta det1k sed1h ketika masvk islam,gad1s Tha1land mengis,bnyk dug4an perlv dit3mpuh ke jal4n yg ‘ben4r’

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴇʟᴀʜ1ʀᴀɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, ᴘʜᴇᴇᴍᴛʜᴀɴᴀ ꜱʜɪɴᴀᴡᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘ4ᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛ1ᴀɴ ᴡᴀʀɢ4ɴᴇᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢ4ʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʟᴠᴋ ɪꜱʟᴀᴍ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏ1ꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴠʙᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟ4ᴋᴜᴋᴀɴ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅᴀɴ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅ1 ᴍᴜꜱʟɪᴍ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴊ4ᴛɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛ4ᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀ1ɴᴛᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

“ᴍᴜꜱʟɪᴍ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ. ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ᴢᴀʜ1ʀᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴄ0ɴᴠᴇʀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊ1ᴡᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀ1 ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ,” ᴋ4ᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘʜᴇᴇᴍᴛʜᴀɴᴀ ꜱʜɪɴᴀᴡᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛ4ᴘ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴋᴇʟɪʟ1ɴɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴʏ0ᴋᴏɴɢ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱ4ɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢ4ɪ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴄ4ᴅᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘ4 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇᴘ4ᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙ1ᴍʙɪɴɢ ꜱᴀʏᴀ.

“ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ᴘᴇɴɢ1ᴋᴜᴛ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ. ᴛᴇʀ1ᴍᴀ ᴋᴀꜱ1ʜ ᴋᴀᴡᴀɴᴋᴜ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴠᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙ1ᴍʙɪɴɢ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪᴀʟᴀʜ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ, ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɢᴜʀᴜ ꜱᴀʏᴀ, ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇᴍᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴀʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇᴍʙ4ᴡᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄ4ʀɪ ᴀʟʟᴀʜ,ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ,” ᴜᴊ4ʀɴ

ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀɴʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛɪ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍʙᴜɴɢ…

ᴅɪᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘʜᴇᴇᴍᴛʜᴀɴᴀ ꜱʜɪɴᴀᴡᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, 20 ᴍᴇɪ 2021

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴊ4ᴅɪ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍᴘᴇʟ4ᴊᴀʀɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅ4ʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀ1 ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀ4ɴɢ ᴘᴀᴋꜱ4ᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠ1ᴅᴜ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʟᴠᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍ1ɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴇʟ4 ʜᴀᴛ1.

ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴋᴇᴋ4ʟ ɪꜱᴛɪQᴀᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴠꜱ ʙᴇʀꜱᴇᴍ4ɴɢᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅ4ʟᴀᴍɪ ɪꜱʟᴀᴍ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:NewsKini/ZayaviaKartelDakw4h

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!