Connect with us

#K.DUNIA

“inipvn dh cukvp,dem1 kelu4rga” – abam gvard mkn nasi kvah air dan sdikit bwng putih dn merah

Published

on

“inipvn dh cukvp,dem1 kelu4rga” – abam gvard mkn nasi kvah air dan sdikit bwng putih dn merah

ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴘɪᴛ ʟɪᴅ, ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴅᴜᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ꜰ0ᴛᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀʀᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ‘ꜱᴇ ʙ4ᴋ’ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴᴜ ʜᴀʀɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴍᴀʜ 0ʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀɪ ᴅᴀʀɪ ɴᴇᴘᴀɪ.

ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰ0ᴛᴏ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪ ᴋ0ꜱᴏɴɢ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴜᴀʜ ᴀɪʀ ᴋ0ꜱᴏɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘ0ᴛᴏɴɢᴀɴ ʙᴀᴡᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀʜ, ᴅᴀɴ ʙᴀᴡᴀɴɢ ᴘᴜᴛɪʜ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ɪᴀᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴊᴇɪᴀꜱ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴘ0ꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ᴊᴇɪᴀꜱ ʟᴇɪᴀᴋɪ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴋᴀɢᴜᴍ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴀᴋᴀɴ ‘ᴍᴇɴᴜ’ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʀᴜᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴛᴇɪᴀɴ ᴏʟᴇʜ 0ʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴅɪᴀ (ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴀɴ) ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɪɪɴɢ ʀᴀᴊɪɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴄ0ɴᴛᴏʜ, ᴋᴇʀᴊᴀ ʀᴀᴊɪɴ, ɢᴀᴊɪ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴊᴇ ᴅɢɴ 0ʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪ ᴘᴜᴛɪʜ + ᴋᴜᴀʜ ᴀɪʀ ᴍᴀꜱᴀᴋ + ʙᴀᴡᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ + ʙᴀᴡᴀɴɢ ᴘᴜᴛɪʜ??? ᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴊᴇɴɪꜱ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴊᴇ. ᴅɪᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʀ0ɴᴅᴀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴄᴍ ᴛᴜ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪᴀᴍ..ᴍᴇꜱᴛɪ ɴᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛ.

ʙɪʟᴀ ᴅɪꜱ0ᴀʟ, ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜɪᴀɴ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɪᴀɴᴊᴀᴋᴀɴ ʀᴍ100, ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇɢᴀɪᴀ ᴋᴇᴘᴇʀɪᴜᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴɴʏᴀ. ᴍᴀɴᴀᴋᴀɪᴀ, ꜱᴇɪᴇʙɪʜɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇɪᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀ ʙᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ɢᴀᴊɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴇɪᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ.ꜱᴇʙᴜɪᴀɴ ʙᴇɪᴀɴᴊᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ɪᴇʙɪʜ 100 ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ, ʙᴀᴋɪ ɢᴀᴊɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅɪᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴀᴛ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ, ᴀᴋᴜ ɴɪ ᴋᴀɪᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ɪᴇʙɪʜ ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ʙᴇɪᴀɴᴊᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀɪᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanN4sihat/SantaiViral

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!